Wyrażenie zgody na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki, w związku ze spłaceniem rat za nabytą od Gminy Miejskiej Kamienna Góra nieruchomość

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Arkadiusz Jaracz; inspektor ds. gospodarki nieruchomościami gminy
Telefon: 75 64 55 133
E-mail: arkadiusz.jaracz@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki.
2. Pismo wydane przez Wydział Finansowy tut. Urzędu informujące o spłaceniu należności z tytułu ratalnego nabycia nieruchomości (oryginał).
2. Wymagane załączniki:
1) potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł
Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu bądź na rachunek UM Kamienna Góra nr 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.
Sprawa kończy się wydaniem zaświadczenia zezwalającego na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.
VII. UWAGI:
Wydane przez Urząd Miasta Kamienna Góra zaświadczenie stanowi podstawę do dokonania stosownego wpisu
w księdze wieczystej (wykreślenie hipoteki z działu IV księgi wieczystej).
Zaświadczenie należy przedłożyć wraz z odpowiednim wnioskiem w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze (formularze wniosków do pobrania w Sądzie).