XLIX sesja rady miasta Kamienna Góra

Porządek obrad XLIX sesji rady miasta Kamienna Góra, która rozpocznie się 26 stycznia 2022 r. (środa) o godzinie 13:00.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji rady miasta Kamienna Góra.
 4. Informacja burmistrza miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 5. Informacja przewodniczącej rady miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLVIII/312/21 rady miasta Kamienna Góra z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Kamienna Góra oraz upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Kamienna Góra oraz upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę miejską Kamienna Góra oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Kamiennej Górze.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy J. Słowackiego i Cichej w Kamiennej Górze.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych oraz ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych, stanowiących mienie gminy miejskiej Kamienna Góra.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy miejskiej Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady miasta Kamienna Góra na 2022 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady miasta Kamienna Góra na 2022 rok.
 18. Sprawozdanie z działalności stałych komisji rady miasta w 2020 roku.
 19. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.
 20. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Centrum Obsługi Jednostek gminy miejskiej Kamienna Góra.
 21. Interpelacje i zapytania.
 22. Wnioski.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie sesji.