XLVI sesja rady miasta Kamienna Góra

XLVI sesja rady miasta Kamienna Góra.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji rady miasta Kamienna Góra.
 4. Informacja burmistrza miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 5. Informacja przewodniczącej rady miasta Kamienna Góra o pracy rady między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia spółki za 100% udziałem gminy pod nazwą Spółka Mieszkaniowa – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kamiennej Górze.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta Kamienna Góra na dofinansowanie przedsięwzięcia służącego ochronie powietrza.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 491/1, obr.6).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 491/2, obr.6).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 491/3, obr.6).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 222/1, 222/2, 222/3,222/4, 222/5 obr.5).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2021 rok.
 17. Podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych oraz ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych, stanowiących mienie gminy miejskiej Kamienna Góra.
 18. Interpelacje i zapytania.
 19. Wnioski.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie sesji.

Sesja rady miasta odbędzie się 27 października 2021 r. (środa) o godz. 13.00 w sali nr 211 urzędu miasta.