XX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra

XX Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 29 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta,z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z XVII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
 4. Informacja Dyrektora Centrum Kultury w sprawie organizacji i przebiegu 28. Finału WOŚP w Kamiennej Górze.
 5. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dz. nr 222, obr. nr 5 na dz. nr 217/2, obr. nr 6).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Legnickiej i Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: T. Kościuszki, Wojska Polskiego i Okrzei oraz rzek: Bóbr i Zadrna w Kamiennej Górze.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2020 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu informacji o kandydatce na ławnika sądowego zgłoszonej w wyborach uzupełniających.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Kamienna Góra na 2020 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Miasta Kamienna Góra na 2020 rok.
 17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Spółce Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kamiennej Górze.
 18. Sprawozdania z działalności Stałych Komisji Rady Miasta w 2019 roku.
 19. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta w 2019
 20. Interpelacje i zapytania.
 21. Wnioski
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie Sesji.