XXI sesja rady miasta w najbliższą środę

XXI sesja rady miasta odbędzie się 26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 13.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołów z XIX i XX Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

4. Informacja Prezesa Zarządu PGK „Sanikom” sp. z o.o. w Lubawce nt. bieżącej działalności oraz sytuacji finansowej spółki.
5. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miejskiej Kamienna Góra na rok szkolny 2019/2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kamienna Góra.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad zagospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej w Kamiennej Górze.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia procesów inwestycyjnych dotyczących modernizacji Ośrodka Wypoczynku Świątecznego „Zalew”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kamienna Góra.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Legnickiej i Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Parkowej, Wojska Polskiego, T. Kościuszki i M. Curie-Skłodowskiej w Kamiennej Górze.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2020 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze na kadencję 2020-2023 w wyborach uzupełniających.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kamienna Góra.
19. Interpelacje i zapytania.
20. Wnioski

21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie Sesji.