XXX sesja rady miasta Kamienna Góra

XXX sesja rady miasta Kamienna Góra odbędzie się 28 października 2020 r. o godz. 13 w sali witrażowej ratusza.

Sesja została zaplanowana z zachowaniem środków bezpieczeństwa wynikających z pandemii.

Porządek obrad

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z XXVI Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wałbrzyskiej, Katowickiej i Księcia Bolka I w Kamiennej Górze.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kamiennogórskiej.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Stałych Komisji Rady Miasta Kamienna Góra.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2020 rok.

14. Interpelacje i zapytania.
15. Wnioski.

16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie Sesji.

Tagi: