Zakaz wypalania traw

Akcja informacyjna. Zakaz wypalania traw.

Wypalanie traw:

  • nie użyźnia gleby
  • niszczy rośliny
  • zabija zwierzęta
  • degraduje środowisko naturalne
  • zanieczyszcza atmosferę
  • zagraża życiu ludzkiemu
  • jest nielegalne

Nie bądź obojętny !

Dbajmy wspólnie o przyrodę i nasze środowisko życia. Gdy widzisz zagrożenie zadzwoń: 112, 997, 998.

Wybrane przepisy prawne dotyczące wypalania traw.

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020, poz. 55)
Art. 124
„Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
Art. 131, pkt 12
„Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.

USTAWA z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. 2020, poz. 1463)
Art. 30, pkt 3
„W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m                   od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy
gleby i pozostałości roślinnych”.

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 2020, poz. 1444, 1517)
Art. 163
„Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
Art. 164
„Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.