Zapobieganie zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella i Bezpieczeństwo wodne w budynkach – komunikat wojewody

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymaniem od Pana Krzysztofa Saczka, Z-cy Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie pisma z dnia 15.03.2024 r., znak: HŚ.BW.552.102.2024 za pośrednictwem ePUAP zawierającego prośbę o upowszechnienie wśród władz samorządu terytorialnego opracowań pn.:

  1. „Bezpieczeństwo wodne w budynkach” – stanowi przetłumaczone na język polski opracowanie Światowej Organizacji Zdrowia z marca 2011 r. pt. „Water safety in buildings”, do którego Światowa Organizacja Zdrowia przyznała Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu prawa do tłumaczenia, opublikowania w formacie elektronicznym i nieodpłatnego rozpowszechniania,
  2. „Zapobiegania zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella” – zalecenia dot. ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji – opracowanie przygotowane przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, dotyczących zagrożeń zdrowotnych związanych z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella oraz możliwych do podjęcia działań prewencyjnych, ograniczających ryzyko zachorowań na legionelozę, zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie przedmiotowych dokumentów na stronie internetowej obsługującej Państwa Urząd.

Jednocześnie należy wskazać, iż ww. opracowania nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, lecz mają charakter pomocniczy. Stanowią zestawienie dobrych praktyk służących zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego wody w budynkach (od etapu projektowania do etapu końcowego, jakim jest zarządzanie bezpieczeństwem instalacji wodnych).

Z up. Wojewody Dolnośląskiego

Iwona Drelichowska-Stopa
Dyrektor Wydziału
Zdrowia i Polityki Społecznej