Zaproszenie do składania ofert | Pomoc psychospołeczna, punkt konsultacyjny

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie pomocy psychospołecznej, działalności informacyjnej i edukacyjnej w punkcie konsultacyjnym.

1. W związku z realizacją przez gminę miejską Kamienna Góra planowanych zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy domowej – działalność
Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze w 2022 r., prosimy zainteresowane osoby o złożenie oferty cenowej na dowolnie wybrane z niżej wymienionych zadań:

a) Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy oraz dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin w Kamiennej Górze,

b) Udzielanie pomocy psychospołecznej dla ofiar przemocy domowej w Punkcie Konsultacyjnym – spotkania indywidualne,

c) Udzielanie pomocy psychospołecznej dla rodzin (wsparcie dla rodziców) w zakresie problemów m.in. z dorastającym dzieckiem, stany depresyjne u dzieci i młodzieży, uzależnienia, nieprawidłowe funkcjonowanie systemu rodzinnego itp.

2. Termin realizacji zadania: marzec – grudzień 2022 r. (min. 2 godz. tygodniowo).

3.Wymagane kwalifikacje: psychologiczne, pedagogiczne lub terapeutyczne o specjalności w zakresie związanym z problematyką zajęć.

4. Oferty powinny zawierać:
a) proponowaną kwotę brutto za 1 godz.,
b) program pracy w Punkcie Konsultacyjnym w zakresie wybranego zadania,
c) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

5. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Kamiennej Górze, plac Grunwaldzki 1 w terminie do dnia 4 marca 2022 r. lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego). Oferty powinny być w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie „Oferta -Punkt Konsultacyjny”.

Informacji udziela Joanna Pogońska – inspektor Wydziału Promocji i Polityki Społecznej urzędu miasta w Kamiennej Górze, tel. 75 645 51 26.

Burmistrz Miasta
Kamienna Góra

Janusz Chodasewicz

Klauzula informacyjna:
Mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznęj Urzędu Miasta w Kamiennej Górze w zakładce “Ochrona danych osobowych” – klauzule informacyjne- klauzula ogólna dla Urzędu Miasta Kamienna Góra.