Zasady i tryb umarzania lub udzielania innych ulg w spłacaniu świadczeń pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Finansowo-Budżetowy
Anna Andrejczuk – Inspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej
Telefon: 75 64 55 121
E-mail: anna.andrejczuk@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dna 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Uchwała Nr LIV/339/10 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 29 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Podstawą rozstrzygnięcia przez Burmistrza Miasta, umorzenia należności w przypadku, gdy wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika, stanowi wniosek dłużnika wraz z dokumentami uzasadniającymi wystąpienie:
1) oświadczenie o stanie majątkowym, którego wzór stanowi zał. Nr 1 do karty usługi;
2) zaświadczenie z właściwego urzędu pracy o braku zatrudnienia i wysokości otrzymywanego zasiłku lub braku prawa do zasiłku;
3) zaświadczenie z właściwego ośrodka pomocy społecznej o kwocie przyznanej pomocy finansowej;
4) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów w poprzednim roku;
5) zaświadczenie z ZUS o wysokości przyznanej renty lub emerytury;
6) zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach;
7) zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia w przypadku konieczności wydatkowania znacznych środków pieniężnych na lekarstwa;
8) kserokopia wyroku sądowego zasądzającego alimenty.
Powyższe dokumenty składa się zamiennie lub łącznie w zależności od sytuacji danego dłużnika, tak, aby rzetelnie przedstawić wysokość osiąganych dochodów.
Umorzenie należności w przypadku, o którym mowa wyżej, może nastąpić tylko wówczas, gdy odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie płatności na raty nie zapewnia spłaty tej należności.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Informacja o rozstrzygnięciu Burmistrza Miasta Kamiennej Góry jest przekazywana drogą pocztową niezwłocznie.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak.
VII. UWAGI:
Podstawą rozstrzygnięcia przez Burmistrza Miasta, tj. odroczenia terminu zapłaty całości lub części należności, rozłożenie płatności całości lub części należności na raty stanowi wniosek dłużnika, uzasadniony interes dłużnika
lub interes publiczny. Burmistrz Miasta rozstrzyga na podstawie przeprowadzonej analizy możliwości płatniczych dłużnika. Analizy możliwości płatniczych dłużnika dokonuje się na podstawie wniosku oraz załączników do wniosków.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf FB09-zal1 1 MB