Zasady postępowania w przypadku zgonu osób zarażonych

Informacja o postępowaniu w przypadku konieczności stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem.

W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, iż doszło do zgonu osoby podejrzanej o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonej tym wirusem przebywającej poza szpitalem (osoba zgłaszana), każdy winien niezwłocznie poinformować telefonicznie o zaistniałej sytuacji:

  • lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) lub innego lekarza sprawującego uprzednio opiekę nad osobą zgłaszaną
  • Policję
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) właściwego dla miejsca znalezienia zwłok, który nakazał odbycie przez tę osobę kwarantanny lub izolacji domowej
  • Zespoły Ratownictwa Medycznego „P” (bez obsady lekarskiej)

Lekarz POZ lub inny lekarz sprawujący uprzednio opiekę nad osobą zgłaszaną, Policja łub PPIS, po zweryfikowaniu zgłoszenia o zgonie osoby podejrzanej o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonej tym wirusem, niezwłocznie informuje telefonicznie o zaistniałej sytuacji Głównego Dyspozytora Medycznego (GDM):

  • Dyspozytornia w Legnicy tel. 669 999 542
  • Dyspozytornia we Wrocławiu teł. 502700252

GDM informuje telefonicznie lekarza odpowiedzialnego za stwierdzanie zgonów (Koroner Dolnośląski), zgodnie z przekazanym harmonogramem, o konieczności stwierdzenia zgonu osoby podejrzanej o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonej tym wirusem oraz udostępnia Koronerowi Dolnośląskiemu:

a) dane personalne i adresowe osoby, w przypadku której podejrzewany jest zgon, w szczególności: imię, nazwisko, numer PESEL w wypadku braku numeru PESEL datę urodzenia, miejsce (adres)/miejscowość zgonu, datę i godzinę znalezienia zwłok;
b) imię, nazwisko i numer telefonu do kontaktu z osobą sprawującą pieczę nad zwłokami.
4. Osoba sprawująca pieczę nad zwłokami
a) oczekuje na miejscu znalezienia zwłok na Koronera Dolnośląskiego;
b) umożliwia Koronerowi Dolnośląskiemu dostęp do zwłok;
c) odbiera dokumenty wystawione przez Koronera Dolnośląskiego;
d) kontynuuje pieczę nad zwłokami po zakończeniu czynności przez Koronera Dolnośląskiego.

Koroner Dolnośląski przekazuje odpady medyczne, powstałe w związku ze stwierdzeniem zgonu osoby zgłoszonej, do miejsca wskazanego przez GDM zgodnie z umową zawartą przez Koronera Dolnośląskiego z Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu.

Koroner Dolnośląski zgłasza zgon osoby podejrzanej o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonej tym wirusem do PPIS we Wrocławiu na adres email: epidemioloeia@psse.wroc.pl, który w razie potrzeby przekazuje otrzymane zgłoszenie do PSSE właściwej miejscowo dla osoby zmarłej. Zgłoszenie dokonywane jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia zgonu.

Tagi: