Zasady rekrutacji do przedszkoli 2023/2024

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KAMIENNA GÓRA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Kamienna Góra Nr 16/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra na rok szkolny 2023/2024, w Uchwale Nr V/26/19 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra, a także przyznania tym kryteriom ustalonej liczby punktów oraz określenia rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, Uchwale Nr VI/28/19 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 27 lutego 2019 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra, a także przyznania tym kryteriom ustalonej liczby punktów praz określenia rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, Uchwale Nr XXXVI/209/21 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra, a także przyznania tym kryteriom ustalonej liczby punktów oraz określenia rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz w Uchwale Nr LXIII/411/22 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Gora, a także przyznania tym kryteriom ustalonej liczby punktów oraz określenia rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Rekrutacją do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 objęte są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Kamienna Góra w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2017-2020 oraz dzieci odroczone powyżej 6 roku życia (na podstawie stosownej dokumentacji poradni psychologiczno – pedagogicznej)

Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na podstawie deklaracji rodziców o zamiarze dalszego uczęszczania dziecka do danej placówki przedszkolnej składanej w terminie od dnia 06 lutego 2023 r. do 17 lutego 2023 r.

UWAGA: deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego (wzory dostępne na stronach przedszkoli należy dostarczać:

 1. Drogą elektroniczną bezpośrednio na skrzynki mailowe przedszkoli;

 2. Pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do przedszkola);

 3. Osobiście, w momencie przyprowadzania/odbierania dziecka z przedszkola;

 4. Inny sposób wskazany przez dyrektora placówki

Zapisy dzieci do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2023/2024

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego!!!

Zapisów należy dokonywać na stronie:

http://kamiennagora.przedszkola.vnabor.pl

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 ustalono następujące terminy:

 1. składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w przedszkolu od dnia 06 lutego 2023 r. do 17 lutego 2023 r.

 2. złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od dnia 01 marca 2023 r. godz. 9.00 do dnia 20 marca 2023 r. godz. 15.00.

 3. weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków, o których mowa w pkt 1 do dnia 03 kwietnia 2023 r.,

 4. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola: do dnia 11 kwietnia 2023 r. godz. 15.00,

 5. potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli uczęszczania dziecka do przedszkola: od dnia 12.04.2022 r. godz.09.00 do dnia 20 kwietnia 2023 r., godz. 15.00,

 6. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjęty i kandydatów nieprzyjętych: do dnia 28 kwietnia 2023 r., godz. 15.00.

W postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli ustalono następujące terminy:

 1. złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym: od dnia 15 maja 2023 r. godz. 9.00 do dnia 19 maja 2023 r., godz. 15.00,

 2. weryfikacja wniosków, o których mowa w pkt. 1: do dnia 26 maja 2023 r.,

 3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola: do dnia 01 czerwca 2023 r., godz. 15.00,

 4. potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024: od dnia 05 czerwca 2023 r. godz. 9.00 do dnia 09 czerwca 2023 r., godz. 15.00,

 5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na rok szkolny 2023/2024: do dnia 15 czerwca 2023 r. godz. 15.00

W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują: kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe tzw. kryteria ustawowe, tj.

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie powyższe kryteria mają jednakową wartość tj. 100 pkt.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący – zgodnie z uchwałami Rady Miasta Kamienna Góra:

1) oboje rodzice dziecka lub opiekunowie prawni wychowujący dziecko są zatrudnieni w ramach pracowniczego stosunku pracy, samozatrudnienia albo wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – 4 pkt.,

2) rodzic lub opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony w ramach pracowniczego stosunku pracy, samozatrudnienia albo wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – 4 pkt.,

3) jedno z rodziców lub opiekunów prawnych wychowujący dziecko jest zatrudniony w ramach pracowniczego stosunku pracy, samozatrudnienia albo wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – 2 pkt.,

4) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego – 2 pkt,

5) dziecko, które uczęszczało do Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze – 1 pkt,

6) co najmniej jeden z rodziców kandydata odprowadził podatek dochodowy za poprzedni rok z tytułu aktualnego miejsca zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra – 5 pkt.

Obowiązują następujące rodzaje dokumentów potwierdzające spełnianie kryteriów samorządowych

1) co do pkt 1, 2 i 3:

a) zaświadczenie o zatrudnieniu w okresie rekrutacyjnym wystawione przez pracodawcę,

b) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,

c) zaświadczenie o treści umowy cywilnoprawnej wystawionej przez zleceniodawcę,

d) w przypadku rodzica lub opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka;

2) co do pkt 5:

oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych, że dziecko uczęszczało do Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze;

3) co do pkt. 6:

kopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze potwierdzające fakt złożenia zeznania podatkowego za poprzedni rok lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w przedszkolach lub Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Telefony:

Przedszkole Publiczne nr 1 – 75 744 78 83

Przedszkole Publiczne nr 2 – 505477497; 505477510

Przedszkole Publiczne nr 3 – 75 744 25 94

Centrum Obsługi Jednostek – 75 767 75 50