Zastrzeżenie / cofnięcie zastrzeżenia nr PESEL

Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Ada Kucharczyk – Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

75 64 55 140, 75 64 55 143
ada.kucharczyk@kamiennagora.pl

 

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
2. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o zastrzeżenie numeru PESEL albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL, który stanowi załącznik nr 1 do karty usługi.
2. Należy posiadać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. osobiście w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Urzędu Miasta Kamienna Góra, pok. 102/103
w godz. 7.30 do 15.15.
2. przez internet na stronie www.gov.pl (należy posiadać profil zaufany, podpis kwalifikowany, e-dowód)
lub w aplikacji mObywatel.
IV. OPŁATY:
1. Zastrzeżenie oraz cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL jest bezpłatne.
2. W przypadku zastrzeżenia nr PESEL przez pełnomocnika należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Wpłaty można dokonać bezpośredni w kasie Urzędu Miasta Kamienna Góra, w godz. 08.00 – 13.00 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351.
Z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwolnione
jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Usługa zastrzeżenia oraz cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL realizowana jest niezwłocznie. Potwierdzeniem dokonania ww. czynności jest otrzymanie potwierdzenia zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak
VII. UWAGI:
1. W rejestrze zastrzeżeń wprowadzane są dane osób pełnoletnich – osób z obywatelstwem polskim, jak
i cudzoziemców.
2. Zgodnie z informacją Ministra Cyfryzacji, w związku ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023. poz. 1394) ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu, np. umowy kredytu lub pożyczki wejdzie w dniu 1 czerwca 2024 r. Do tego czasu będzie można zastrzegać lub cofać zastrzeżenie numeru PESEL, ale skutki prawne będą oddziaływały na zdarzenia, które nastąpią od 1 czerwca 2024 r.
3. Nie ma konieczności drukowania wcześniej wniosku, wniosek zostanie wydrukowany z danymi osoby chcącej zastrzec lub cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL i wydany do podpisu.
4. W wyjątkowych sytuacjach (w przypadku choroby, niepełnosprawności lub w innej niedającej się pokonać przeszkody) wniosek można złożyć przez pełnomocnika. Pełnomocnik musi posiadać wyraźne pisemne pełnomocnictwo do zastrzegania numeru PESEL w imieniu osoby, która chce numer PESEL zastrzec.
5. W każdej chwili można cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL. Procedura cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL jest jak przy jego zastrzeżeniu (brak możliwości cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL przez pełnomocnika).

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf 36 - zał. nr 1 548 KB