Zaświadczenia o niezaleganiu Lub stwierdzające stan zaległości

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Finansowo-Budżetowy
Anna Paszyn – Inspektor ds. księgowości podatkowej
Telefon: 75 64 55 121
E-mail: anna.paszyn@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek zawierający:
– dane wnioskodawcy (imię i nazwisko/nazwa; adres zamieszkania/siedziby; PESEL/NIP),
– wskazanie treści zaświadczenia,
– wskazanie celu wydania zaświadczenia,
– wskazanie organu/podmiotu, w którym zaświadczenie zostanie przedłożone,
– wskazanie sposobu doręczenia zaświadczenia (odbiór osobisty/doręczenie pocztą).
2. Wzór wniosku stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.
3. Do wniosku należy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej od zaświadczenia.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
21 zł. – opłata skarbowa
Wpłatę można dokonać w Kasie Urzędu Miasta Kamienna Góra lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kamienna Góra nr konta: 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351 w tytule podając „Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
w sprawie…”
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Zaświadczenie można odebrać w Wydziale Finansowo – Budżetowym (pokój 110, parter) w terminie wskazanym przez pracownika wydziału lub jest ono przesyłane za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w zależności od formy ustalonej w momencie składania wniosku.
Termin załatwienia sprawy: do 7 dni.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Na wydane zaświadczenie nie przysługuje środek odwoławczy.
Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kamienna Góra w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
VII. UWAGI:
Brak

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf FB13-zal1 93 KB