Zaświadczenia

Odpowiedzialny za usługę: Biuro Architekta Miasta
Andrzej Omachel – Kierownik Biura
Agnieszka Damasiewicz – Inspektor
Telefon: 75 64 55 135
E-mail: andrzej.omachel@kamiennagora.pl; agnieszka.damasiewicz@kamiennagora.pl; architekt@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie zaświadczenia wg wzoru stanowiącego zał. Nr 1 do karty usługi.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Opłata skarbowa w kwocie 17 zł.
Z opłaty skarbowej zwolnione są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Bez zbędnej zwłoki do 7 dni.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie można przesłać na adresu urzędu, złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub można wnieść w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem platformy ePUAP – w terminie 7 dni od daty doręczenia jego doręczenia.
VII. UWAGI:
Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
2) osoba ubiega się zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.