Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Finansowo-Budżetowy
Arkadiusz Rymer – Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat od osób fizycznych
Telefon: 75 64 55 121
E-mail: arkadiusz.rymer@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek zawierający:
– dane wnioskodawcy (imię i nazwisko/nazwa; adres zamieszkania/siedziby; PESEL/NIP),
– wskazanie treści zaświadczenia,
– wskazanie celu wydania zaświadczenia,
– wskazanie organu/podmiotu, w którym zaświadczenie zostanie przedłożone,
– wskazanie sposobu doręczenia zaświadczenia (odbiór osobisty/doręczenie pocztą).
Wzór wniosku stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Zaświadczenie można odebrać w Wydziale Finansowo – Budżetowym (pokój 110, parter) w terminie wskazanym przez pracownika wydziału lub jest ono przesyłane za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w zależności od formy ustalonej w momencie składania wniosku.
Termin załatwienia sprawy: do 7 dni
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Na wydane zaświadczenie nie przysługuje środek odwoławczy.
Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kamienna Góra w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
VII. UWAGI:
Brak

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf FB14-zal1 82 KB