Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

  • Agnieszka Sikorska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  • Ireneusz Twaróg – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Telefon:

  • 75 64 55 138,
  • 75 64 55 139

E-mail:

  • agnieszka.sikorska@kamiennagora.pl;
  • ireneusz.twarog@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
3. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
4. Cudzoziemcy składają dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego
albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
5. Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:
1) prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika;
2) pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego (pok. 104) Urząd Miasta; Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.30.
IV. OPŁATY:
84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu, albo przelewem albo przekazem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351
Do wpłat dokonywanych z zagranicy: kod SWIFT: POLUPLPR PL 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Zawarcie małżeństwa może nastąpić po upływie miesiąca (a nie później niż w ciągu 6 miesięcy) od daty złożenia Kierownikowi USC wymaganych dokumentów oraz zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.
Akt małżeństwa zostaje sporządzony niezwłocznie po zawarciu małżeństwa, najpóźniej w następnym dniu roboczym.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie
14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
VII. UWAGI:
1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Osoby zamieszkałe za granicą mogą złożyć zapewnienia przed polskim konsulem.
2. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza.
3. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
4. W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości.
5. Jeżeli chociaż jedna z ww. wymienionych osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza.