Zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów identyfikacji

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Ada Kucharczyk – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

Telefon: 75 64 55 140; 15 64 55 143

E-mail: ada.kucharczyk@kamiennagora.pl;

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.
4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
5. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
W przypadku czasowej utraty kontroli nad dowodem osobistym można dokonać zgłoszenia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.
1. Formularz zgłoszenia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, stanowiący zał. Nr 1 do karty usługi.
2. Formularz zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego, stanowiący zał. Nr 2 do karty usługi.
3. Pełnomocnictwo szczególne do dokonania czynności.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Urzędu Miasta Kamienna Góra (pok. 102), Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.15.
2. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty lub podpis zaufany)
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
1. Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem.
2. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzi, opiekun prawny lub kurator.
3. Zgłoszenia może dokonać pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania takiej czynności.
4. Zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę dokonania zgłoszenia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego wydaje się niezwłocznie, w obecności wnioskodawcy.
2. Zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę dokonania zgłoszenia o cofnięciu zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego wydaje się niezwłocznie, w obecności wnioskodawcy.
3. Zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę dokonania zgłoszenia zawieszenia lub zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego wydaje się na żądanie.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
BRAK
VII. UWAGI:
1. Jeżeli w okresie 14 dni od dnia zgłoszenia zawieszenia nie nastąpi cofnięcie zawieszenia –certyfikaty i dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa.
2. Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia – w okresie 14 dni od dnia zgłoszenia zawieszenia, posiadacz dowodu osobistego może dokonać zgłoszenia, na takich samych zasadach jak zgłoszenie zawieszenia – formularz zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.
3. Zawieszenie certyfikatów zawsze będzie powodowało zawieszenie ważności dowodu osobistego. Czynnościdokonane w okresie zawieszenia albo unieważnienia certyfikatów nie wywołują skutków prawnych.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf EL33-zal1 611 KB
2 pdf EL33-zal2 613 KB