Zawieszenie wykonywania transportu drogowego taksówką

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Marlena Kurowska – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Telefon: 75 64 55 140
E-mail: marlena.kurowska@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o zawieszenie wykonywania transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra, którego wzór stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.
2. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką .
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie – przyjęcie wniosku.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak.
VII. UWAGI:
1. Przewoźnik drogowy może zawiesić w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
2. Przewoźnik drogowy, który zawiesił wykonywanie transportu drogowego jest obowiązanych w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia:
1) zawiadomić organ, który udzielił licencji o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego;
2) zwrócić licencję.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia.
4. Jeżeli wykonywanie transportu drogowego zostało zawieszone na okres przekraczający 3 miesiące, organ który udzielił licencji dokonuje, w terminie 14 dni od dnia spełnienia wymagań, zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji proporcjonalnie do okresu zawieszenia.
5. Organ, który udzielił licencji, wydaje z urzędu zwróconą licencję w terminie 7 dni przed upływem okresu, na jaki zostało zawieszone wykonywanie transportu drogowego.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf DG08-zal1 117 KB