Zbywanie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Arkadiusz Jaracz; inspektor ds. gospodarki nieruchomościami gminy

Telefon: 75 64 55 133
E-mail: arkadiusz.jaracz@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy).
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o umożliwienie nabycia nieruchomości.
Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości będącej własnością składającego wniosek.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego (notarialne i sądowe).
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Termin nie jest określony przepisami prawa – uzależniony od istniejącej dokumentacji – minimum 7 miesięcy. Operat szacunkowy zachowuje aktualność przez 1 rok.
Rada Miasta Kamienna Góra podejmuje uchwałę zezwalająca na zbycie nieruchomości, po czym Burmistrza Miasta Kamienna Góra wydaje zarządzenie w tej sprawie. Zarządzenie traci moc w przypadku, gdy zbycie nieruchomości nie nastąpi w okresie 12 miesięcy od daty ustalenia ceny zbycia.
Postępowanie w sprawie kończy się aktem notarialnym.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.
VII. UWAGI:
Brak