Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy (imprezy zamknięte)

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Promocji i Polityki Społecznej
Joanna Pogońska – Inspektor w Wydziale Promocji i Polityki Społecznej
Telefon: 75 64 55 126
E-mail: joanna.pogonska@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć – wniosek stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.
2. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30.
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra.
3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP.
IV. OPŁATY:
1. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia na rachunek gminy, w wysokości:
1) 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 2 100 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.
2. Natomiast Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim i na tej podstawie ustala się wysokość opłat.
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa -wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) -wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
3. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości, wnoszą opłatę w wysokościach określonych jak dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.
4. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
5. Opłatę można dokonać na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr: 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351 lub w asie Urzędu Miasta Kamienna Góra.
6. Opłata skarbowa w wys. 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kamienna Góra w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
VII. UWAGI:
Przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę, organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do dwóch lat.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf SP02-zal1 175 KB