Zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Promocji i Polityki Społecznej
Joanna Pogońska – Inspektor w Wydziale Promocji i Polityki Społecznej
Telefon: 75 64 55 126
E-mail: joanna.pogonska@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych –
wniosek stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.
2. Protokół inwentaryzacyjny zapasów napojów alkoholowych z uwzględnieniem ilości i wartości sprzedaży napojów alkoholowych (z podziałem na poszczególne kategorie napojów alkoholowych).
3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30.
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra.
3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP.
IV. OPŁATY:
1. Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy wynosi:
1) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
2. Opłata skarbowa w wys. 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
3. Opłatę można dokonać na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr: 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351 lub w kasie Urzędu Miasta Kamienna Góra.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kamienna Góra w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
VII. UWAGI:
1. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
2. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia, które wygasło z przyczyn wymienionych w art. 18 ust. 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf SP04-zal1 138 KB