Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Promocji i Polityki Społecznej
Joanna Pogońska – Inspektor w Wydziale Promocji i Polityki Społecznej
Telefon: 75 64 55 126
E-mail: joanna.pogonska@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
3. Uchwała Nr XLIX/330/18 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży – wniosek stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
3. Zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
4. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, (o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia).
5. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30.
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra.
3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP.
IV. OPŁATY:
1. Opłatę podstawową wnosi Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia , w wysokości:
1) 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 2 100 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.
2. Natomiast Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim i na tej podstawie ustala się wysokość opłat.
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa -wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) -wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
3. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości, wnoszą opłatę w wysokościach określonych jak dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.
4. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
5. Opłatę można dokonać na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr: 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351 lub w kasie Urzędu Miasta Kamienna Góra.
6. Opłata skarbowa w wys. 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kamienna Góra w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
VII. UWAGI:
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – nie krótszy niż 2 lata.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf SP03-zal1 156 KB