Zezwolenie na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Danuta Nagórna – Inspektor ds. gospodarki gruntami gminy
i dzierżawy nieruchomościami
Telefon: 75 64 55 134
E-mail: danuta.nagórna@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
2. Ustawa z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zgody na wejście w teren z niezbędnymi danymi do rozpatrzenia wniosku.
2. Wymagane załączniki:
– mapa sytuacyjna,
– upoważnienie, pełnomocnictwo.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Burmistrz wyraża zgodę/nie wyraża zgody w formie pisemnej.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak.
VII. UWAGI:
Wnioskodawcą może być osoba fizyczna lub prawna.