Zgłaszanie naruszeń

Odpowiedzialny za usługę: pełnomocnik ds. sygnalistów Monika Kluczyńska
Telefon: 75 64 55 132
E-mail: zgloszenienaruszen@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii (Dz. Urz. EU L 305 z dnia 26.11.2019 4. str.17).
2. Zarządzenie Nr 421/2021 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń i podejmowania działań następczych oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
W przypadku zgłoszenia w postaci papierowej lub elektronicznej (załącznik do karty usług- karta zgłoszenia). Wzór karty zgłoszenia/formularza można pobrać ze strony www.kamiennagora.pl, w zakładce „Zgłaszanie naruszeń”.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1) za pomocą poczty elektronicznej na adres zgłoszenienaruszen@kamiennagora.pl (w przypadku dokonania zgłoszeń w zaszyfrowanym pliku, szyfr do pliku należy przekazać pełnomocnikowi ds. sygnalistów osobiście lub telefonicznie);
2) w formie listowej na adres urzędu tj. Urząd Miasta Kamienna Góra, pl. Grunwaldzki 1, 58- 400 Kamienna Góra, z dopiskiem na kopercie „zgłoszenie naruszenia-pełnomocnik ds. sygnalistów- do rąk własnych”;
3) telefonicznie do pełnomocnika ds. sygnalistów nr telefonu 75 645 51 32;
4) osobiście – Urząd Miasta Kamienna Góra, pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, pok.303, II piętro.
IV. OPŁATY:
Brak.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Termin załatwienia nie powinien przekraczać 3 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony do 6 miesięcy, w szczególności ze względu na charakter i złożoność zgłoszenia.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak.
VII. UWAGI:
Klauzula informacyjna dot. dokonywania zgłoszenia naruszeń dostępna jest w BIP urzędu (bip.kamiennagora.pl) w zakładce Zgłoszenia naruszeń-Klauzula informacyjna.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Formularz zgłoszenia 183 KB