Zgłoszenie urodzenia dziecka

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

  • Agnieszka Sikorska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  • Ireneusz Twaróg – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Telefon:

  • 75 64 55 138,
  • 75 64 55 139

E-mail:

  • agnieszka.sikorska@kamiennagora.pl;
  • ireneusz.twarog@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Do wglądu: dokument tożsamości rodzica lub obojga rodziców.
2. Cudzoziemcy przedkładają zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzających stan cywilny matki wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Złożenie osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego (pok. 104) Urząd Miasta; Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.30
lub przez internet przez stronę www.obywatel.gov.pl – osoba zgłaszająca (ojciec lub matka) – zgłoszenie przez internet nie jest możliwe w przypadku, gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem i nie złożyli przed urodzeniem
w USC oświadczeń o uznaniu ojcostwa.
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji, odmawiającej sporządzenia aktu urodzenia, wydanej przez Kierownika USC w Kamiennej Górze, przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
VII. UWAGI:
1. Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.
2. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia (zgłoszenia urodzenia dziecka martwo urodzonego w ciągu 3 dni).
3. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani ojciec lub matka dziecka.
4. Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika.
5. Dla uznania dziecka pozamałżeńskiego konieczna jest obecność obojga rodziców (wymagane dowody obojga rodziców – do wglądu).