Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Ada Kucharczyk – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Telefon: 75 64 55 140; 15 64 55 143

E-mail: ada.kucharczyk@kamiennagora.pl;

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Pisemne lub elektroniczne zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego na formularzu stanowiącym zał. Nr 1 do karty usługi.
2. Dokument tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem, a w przypadku braku takich dokumentów oświadczenie o zgodności danych osobowych ze stanem faktycznym.
3. Uszkodzony dowód osobisty (w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego).
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Urzędu Miasta Kamienna Góra (pok. 102), Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.15.
2. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany kwalifikowany podpis podpis elektroniczny,podpis osobisty lub profil zaufany).
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
1. Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.
2. Do 7 dni – w przypadku zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego.
3. Organ gminy lub konsul wydaje osobie, która zgłasza utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kamienna Góra, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
VII. UWAGI:
1. Zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnym organie gminy. Zawiadomienie może być także złożone w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
2. Osoba przebywająca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może złożyć zawiadomienie osobiście lub za pośrednictwem poczty lub telefaksu w dowolnej polskiej placówce konsularnej.
3. Do zawiadomienia o uszkodzeniu dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód, a w przypadku dokonania zawiadomienia w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, albo za pomocą poczty lub telefaksu, dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście.
4. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
5. W przypadku złożenia zawiadomienia w formie dokumentu elektronicznego albo za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu wydaje się na żądanie osoby.
6. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
7. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.
8. Za posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje jego rodzic, opiekun prawny lub kurator.
9. Dowód osobisty unieważnia się z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf EL13-zal1 73 KB