Zgoda na lokalizację reklam lub drobnych placówek handlowych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska
Danuta Ruchała – Podinspektor ds. Infrastruktury Miejskiej
Telefon: 75-64-55-130
E-mail: danuta.ruchala@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych.
3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
5. Uchwała Nr XXX/A/206/04 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację reklam lub drobnych placówek handlowych, którego wzór stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
1. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym obiektu handlowego lub usługowego pobiera się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni zajętego przez rzut poziomy:
1) poza terenem zabudowanym – 1,00 zł;
2) w terenie zabudowanym – 2,00 zł;
3) za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy stawka opłaty za 1m2 powierzchni wynosi – 0,25 zł.
2. 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Zgodnie z art. 36 § 1 Kpa o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa organ obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Stronom służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
VII. UWAGI:
Brak.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf IOS10-zal1 99 KB