Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

 

KARTA USŁUGI*

Nr KU-USCiEL-EL-11

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Wersja Nr 7

Data zatwierdzenia:

29.04.2024

Urząd Miasta Kamienna Góra

Pl. Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Góra

tel. 75 64 55 110

fax 75 64 55 111

www.kamiennagora.pl

sekretariat@kamiennagora.pl

Odpowiedzialny za usługę:

Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

Ada Kucharczyk – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

Marlena Kurowska – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

Barbara Skoczeń – Podinspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

Telefon:

75 64 55 140 lub 75 64 55 143

E-mail:

ada.kucharczyk@kamiennagora.pl

marlena.kurowska@kamiennagora.pl

barbara.skoczen@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek składa się osobiście na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wypełnionym przez organ gminy
na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych pobranych z rejestru PESEL, podpisanym przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego.

Wniosek można również złożyć przy użyciu usługi elektronicznej, udostępnionej przez ministra właściwego
do spraw informatyzacji w systemie teleinformatycznym. W takim przypadku wnioskodawca, z wyłączeniem osób
do 12 roku życia, jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, zgłosić się do organu gminy,
w której złożył wniosek, w celu złożenia odcisków palców i odwzorowania podpisu własnoręcznego.

W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy będącej siedzibą władz powiatu lub organ miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywa wnioskodawca, który zapewnia przyjęcie wniosku
w miejscu pobytu tej osoby.
Na stronie Uzyskaj dowód osobisty (https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty) w zakładce Poza urzędem dostępna jest lista organów przyjmujących wnioski w miejscu pobytu.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator.

Do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby, której wniosek dotyczy. Wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby ubiegającej się
o wydanie dowodu osobistego, z wyłączeniem osoby:

 1. która nie ukończyła 12. roku życia,
 2. od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców (wówczas dowód wydaje się na 12 miesięcy),
 3. od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

2. Jedna kolorowa fotografia, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, wykonana
na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80 % fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami,
z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Dopuszcza się fotografię:

– w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności,
– w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,

– przedstawiającą osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyraz twarzy lub z otwartymi ustami – dot. osoby, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie w/w wymogów i dziecka do lat 5.

3. Dokument (oryginał do wglądu) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą,

4. Dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport (do wglądu),

W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński) albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa (w przypadku osób, które zawarły związek małżeński) lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dzieci do 12 roku życia można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym do organu dowolnej gminy.

III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1. Osobiście w Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Urzędu Miasta Kamienna Góra (pok. 102/103), Pl. Grunwaldzki 1, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.15.

2. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP wniosku o wydanie dowodu osobistego dla dzieci do 12 roku życia (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany e-PUAP).

IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę.

Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego zawierające przewidywaną datę odbioru dowodu osobistego, odpowiednio, w postaci papierowej albo elektronicznej.

Czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru, można sprawdzić przez Internet na specjalnej stronie: Sprawdź, czy twój dowód osobisty jest gotowy (https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-czy-dowod-osobisty-jest-gotowy) – wystarczy, podać numer wniosku (punkt 1 potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego).

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Przy odbiorze dowodu osobistego przedkłada się dowód osobisty posiadany przez osobę, której wydano nowy dowód osobisty. Organ gminy dokonuje fizycznego anulowania przedłożonego dowodu osobistego, polegającego
na uszkodzeniu dokumentu wraz z jego warstwą elektroniczną i zwraca anulowany dowód osobisty dotychczasowemu posiadaczowi tego dokumentu, jeżeli osoba ta wyraża wolę zachowania anulowanego dokumentu.

Przy odbiorze dowodu osobistego możliwe jest ustalenie przez posiadacza dowodu osobistego kodów
umożliwiających użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego (jeśli we wniosku wyrażono zgodę na jego zamieszczenie). Ustalenie kodów następuje w siedzibie organu gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze (odpowiedni 4-cyfrowy PIN1, 6-cyfrowy PIN2). Posiadacz dowodu osobistego otrzymuje do wyłącznej dyspozycji kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego. A w przypadku nie odebrania przez posiadacza przy odbiorze dowodu osobistego kodu, organ gminy przechowuje ten kod w dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Posiadacz może dokonać odbioru tego kodu w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.

Dowód osobisty wydawany osobie małoletniej, która nie ukończyła 12 roku życia, lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie odbiera rodzic albo opiekun prawny. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie małoletniej lub ubezwłasnowolnionej wymaga obecności tej osoby, chyba że była ona obecna przy składaniu wniosku.

Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej częściową zdolność do czynności prawnych (małoletni od 12 roku życia) lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego lub rodzic/kurator w obecności osoby małoletniej w obecności podopiecznego.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego lub decyzji o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

VII. UWAGI:

1. Wniosek o dowód osobisty składa się niezwłocznie, jeśli:

 • upłynął termin ważności dowodu osobistego,
 • nastąpiła zmiana danych w dowodzie osobistym,
 • nastąpiła zmiana wizerunku twarzy posiadacza dowodu w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego
  w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

 • nastąpiła utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego,
 • nastąpiło unieważnienie certyfikatów,
 • nastąpiło stwierdzenie przez organ gminy wady technicznej dowodu osobistego lub błędnej personalizacji.

Jeśli obecny dowód osobisty traci ważność, wniosek składa się co najmniej 30 dni przed upływem terminu
ważności.
Nie trzeba wymieniać dowodu, jeśli zmienia się adres zameldowania, nazwa urzędu, który wydał dowód, albo nazwa miejsca urodzenia.

2. Dowód osobisty ważny jest przez okres:

 • 5 lat od daty wydania dowodu osobistego – dla osób, które nie ukończyły 12 roku życia,

 • 10 lat od daty wydania dowodu osobistego – dla osób, które ukończyły 12 rok życia,

 • 12 miesięcy od daty wydania dowodu osobistego – dla osób, które ukończyły 12 rok życia, ale od których chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców.

Wszystkie dowody wydane przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów ważności w nich określonych.

3. Dowód osobisty ulega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od zmiany danych w nim zawartych.

4. Ubiegający się o dowód osobisty musi posiadać numer PESEL.

5. Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego:

Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia – poświadczenie elektroniczne służące do identyfikacji i uwierzytelnienia posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza. Zamieszcza się go w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Certyfikat podpisu osobistego – poświadczenie elektroniczne, które przyporządkowuje dane służące do walidacji podpisu osobistego do posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza. Zamieszcza się go
w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osobie, która wyraziła na to zgodę.

Certyfikat potwierdzenia obecności – poświadczenie elektroniczne, które posiadacz dowodu osobistego wykorzystuje do potwierdzenia swojej obecności w określonym czasie i miejscu, potwierdzające dane tego posiadacza.

 

*Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa