Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

Ada Kucharczyk – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

Paulina Białecka – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

Marlena Kurowska – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

Telefon: 75 64 55 140 lub 75 64 55 143
E-mail: ada.kucharczyk@kamiennagora.pl

paulina.bialecka@kamiennagora.pl

marlena.kurowska@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek składa się osobiście w formie pisemnej w dowolnym urzędzie gminy na terenie RP- wniosek stanowi zał. nr 1 do karty usług. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator.
Do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby, której wniosek dotyczy. Wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby ubiegającej się
o wydanie dowodu osobistego, z wyłączeniem osoby:

1.     która nie ukończyła 12. roku życia,

2.     od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców (wówczas dowód wydaje się na 12 miesięcy)

3.     od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Uwaga: osoba, która nie ma możliwości złożenia osobiście w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością powiadamia organ gminy będącej siedzibą władz powiatu lub organ miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywa wnioskodawca, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby.

2. jedna kolorowa fotografia, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70 – 80 % fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Dopuszcza się fotografię:

– w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności,
– w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,

– przedstawiającą osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyraz twarzy lub z otwartymi ustami – dot. osoby, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie w/w wymogów i dziecka do lat 5.

3. dokument (oryginał do wglądu) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą,

4. dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport (do wglądu),

5. W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński) albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa (w przypadku osób, które zawarły związek małżeński) lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dzieci do 12 roku życia można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym do organu dowolnej gminy.

Do wniosku złożonego w postaci elektronicznej należy załączyć:

1. plik z aktualnym kolorowym zdjęciem o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającej wymogi, o których mowa powyżej,

2.  orzeczenie sądu o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem – powinny być odwzorowane cyfrowo, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. (oryginały tych dokumentów przedkłada się przy odbiorze dowodu osobistego).

3. W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia (w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński) albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa (w przypadku osób, które zawarły związek małżeński) lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Wydziale  Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Urzędu Miasta Kamienna Góra (pok. 102/103), Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.15.2.  Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP wniosku o wydanie dowodu osobistego dla dzieci do 12 roku życia  (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany
e-PUAP).
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę.

Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego zawierające przewidywaną datę odbioru dowodu osobistego, odpowiednio, w postaci papierowej albo elektronicznej.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego lub decyzji o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
VII. UWAGI:
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w siedzibie organu dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:

1) osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;

3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;

4) osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

3. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

4. W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o tym powiadamia organ gminy będącej siedzibą władz powiatu lub organ miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywa wnioskodawca, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby.

5. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Dowód osobisty wydawany osobie małoletniej, która nie ukończyła 12 roku życia, lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie odbiera rodzic albo opiekun prawny. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie małoletniej lub ubezwłasnowolnionej wymaga obecności tej osoby, chyba że była ona obecna przy składaniu wniosku. Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej częściową zdolność do czynności prawnych (małoletni od 12 roku życia) lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub rodzic/kurator
w obecności osoby małoletniej/w obecności podopiecznego.

6. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego. Dla osób (powyżej 12 roku życia) od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców dowód osobisty jest wydawany na 12 miesięcy.

7. Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, z wyłączeniem:

– dzieci poniżej 12 roku życia,

– osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

– jeżeli pobranie odcisków palców od osób które ukończyły 12 lat jest tylko chwilowo niemożliwe z powodów medycznych (np.: obie dłonie w gipsie), to dowód osobisty zostanie wydany bez odcisków palców z terminem ważności 12 miesięcy.

8. Posiadacz dowodu osobistego otrzymuje do jego wyłącznej dyspozycji kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego w formie umożliwiającej odczytanie zapisanych danych osobom z dysfunkcjami wzroku. A w przypadku nieodebrania przez posiadacza przy odbiorze dowodu osobistego kodu, organ gminy przechowuje ten kod w dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. Posiadacz może dokonać odbioru tego kodu w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.
9.Ubiegający się o dowód osobisty musi posiadać numer ewidencyjny PESEL.

10. W razie odnalezienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, należy niezwłocznie zawiadomić
o tym organ, któremu złożono wniosek o wydanie nowego dowodu, a jeśli został już wydany nowy dowód osobisty- niezwłocznie złożyć odnaleziony dokument najbliższemu organowi gminy.

11. Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:

– co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;

– niezwłocznie w przypadku: zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego

– zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego
w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza
– utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza

12. Dowód osobisty podlega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od zmiany danych w nim zawartych.

13. Wszystkie dowody wydane przed dniem 1 marca 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów ważności
w nich określonych.

14. Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 1 marca 2015 r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Wniosek o wydanie dowodu osobistego 593 KB