Zmiana decyzji

Odpowiedzialny za usługę: Biuro Architekta Miasta
Andrzej Omachel – Kierownik Biura
Agnieszka Damasiewicz – Inspektor
Telefon: 75 64 55 135
E-mail: andrzej.omachel@kamiennagora.pl; agnieszka.damasiewicz@kamiennagora.pl; architekt@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
Art. 154 lub 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o zmianę lub uchylenie decyzji, który stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.
2. Załącznik: pisemna zgoda wszystkich stron postępowania na zmianę decyzji w zakresie przedstawionym we wniosku.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Opłata skarbowa w kwocie 10 zł.
Opłaty nie pobiera się w przypadku gdy decyzja z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu była zwolniona
z opłaty lub nie podlegała opłacie.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa – do terminu
nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie można przesłać na adresu urzędu, złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub można wnieść w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem platformy ePUAP – w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
VII. UWAGI:
Brak.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf BAM03-zal1 199 KB