Zmiana imienia lub nazwiska

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

  • Agnieszka Sikorska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  • Ireneusz Twaróg – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Telefon:

  • 75 64 55 138,
  • 75 64 55 139

E-mail:

  • agnieszka.sikorska@kamiennagora.pl;
  • ireneusz.twarog@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wraz z uzasadnieniem – wg wzoru Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
3. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego (pok. 104), Urząd Miasta; Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30 – 15.30.
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Stanu Cywilnego Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany e-PUAP).
4. Osoby zamieszkałe za granicą mogą złożyć wniosek za pośrednictwem Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej.
IV. OPŁATY:
37 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji.
Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu, albo przelewem albo przekazem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351
Do wpłat dokonywanych z zagranicy: kod SWIFT: POLUPLPR PL 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
1. Do 1 miesiąca.
2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC w Kamiennej Górze, przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
VII. UWAGI:
1. Zmiana imienia / nazwiska małoletniego dziecka następuje na pisemny wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka, za zgodą drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje bądź jest pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedstawić prawomocne postanowienie sądu). W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu. Decyzja co do zmiany imienia małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu.
2. W przypadku złożenia wniosku o zmianę imienia / nazwiska przez jednego z rodziców wymagana jest zgoda drugiego rodzica wyrażona osobiście przed Kierowaniem lub Zastępca Kierownika USC bądź w formie pisemnej
z podpisem potwierdzonym notarialnie lub za granicą przez Konsula RP.

3. Gdy dziecko skończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem
lub Zastępcą Kierownika USC.
4. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP wraz z wnioskiem o zmianę imienia / nazwiska składa się wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
5. Po zmianie można mieć najwyżej dwa imiona.
6. Po zmianie nazwisko nie może składać się więcej niż z dwóch członów, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska nosi nazwisko wieloczłonowe, zgodnie z przepisami prawa państwa, którego się obywatelstwo również posiada.
7. Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o takim nazwisku
8. Zmiany imienia / nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:
a) imienia / nazwiska ośmieszającego,
b) na imię / nazwisko używane,
c) na imię / nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
d) na imię / nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
9. Zmiana imienia / nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.
10. Wniosek o zmianę imienia / nazwiska składa się osobiście do Kierownika USC (lub jego Zastępcy)
11. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia / nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 odt Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska 17 KB