Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Marlena Kurowska – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Telefon: 75 64 55 140
E-mail: marlena.kurowska@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów,
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra, który stanowi zał. Nr 1 do karty usługi, wraz z załącznikami:
1) kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej, w przypadku kiedy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu powinien dołączyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim wg wzoru stanowiącego zał. Nr 2 do karty usługi;
2) kserokopia legalizacji taksometru (oryginał do wglądu);
3) dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.
Jeżeli zmianie uległa jedynie siedziba przedsiębiorcy wtedy we wniosku należy podać właściwą siedzibę i złożyć wniosek bez zał. nr 1 i nr 2.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
IV. OPŁATY:
Opłatę za zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze gminy Kamienna Góra, wnosi się w wysokości 10% opłaty jak za wydanie licencji tj.:
1) 20 zł jeżeli licencja jest wydana na okres od 2 lat do 15 lat;
2) 25 zł jeżeli licencja jest wydana na okres od 15 lat do 30 lat;
3) 30 zł jeżeli licencja jest wydana na okres od 30 lat do 50 lat.
Opłaty można dokonać bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Kamienna Góra, w godz. 7.30 – 10.00 i godz. 11.00 – 14.30, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie licencji na transport drogowy taksówką osobową nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
1. Na przewlekłość prowadzenia postępowania lub bezczynność organu służy stronie ponaglenie, które wraz z uzasadnieniem wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kamienna Góra.
2. Od decyzji Burmistrza Miasta Kamienna Góra służy stronie odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
3. Strona postępowania może również zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję składając oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, co spowoduje, że decyzja staje prawomocna i ostateczna.
VII. UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf DG07-zal1 60 KB
2 pdf DG07-zal2 65 KB