Zwolnienia od podatku od nieruchomości wynikające z mocy ustawy – osoby fizyczne/osoby prawne

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Finansowo-Budżetowy
Arkadiusz Rymer – Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat od osób fizycznych
Telefon: 75 64 55 121
E-mail: arkadiusz.rymer@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
3. Uchwała Nr XII/71/15 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 29 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (ze zmianami).
4. Uchwała Nr XIV/85/15 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (ze zmianami).
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Osoby prawne – składają deklarację/korektę deklaracji wykazując nieruchomości w przedmiotach zwolnionych: 1) deklaracja na podatek od nieruchomości DN – 1, której wzór stanowi zał. Nr 1 do karty usługi;
a) załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZN – 1/A, którego wzór stanowi zał. Nr 2 do karty usługi,
b) załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości ZN – 1/B, którego wzór stanowi zał. Nr 3 do karty usługi.
2. Osoby fizyczne – składają informację/korektę informacji wykazując nieruchomości w przedmiotach zwolnionych: 1) Informacja na podatek od nieruchomości IN – 1, której wzór stanowi zał. Nr 4 do karty usługi.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
1. Osoby fizyczne:
– w przypadku posiadania wyłącznie przedmiotów zwolnionych złożenie przez podatnika informacji,
– w przypadku posiadania przedmiotów zwolnionych i przedmiotów do opodatkowania wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego uwzględniającej jedynie przedmioty podlegające opodatkowaniu.
Termin: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
2. Osoby prawne:
– w przypadku posiadania wyłącznie przedmiotów zwolnionych złożenie przez podatnika deklaracji i wyliczenie kwoty zwolnienia,
– w przypadku posiadania przedmiotów zwolnionych i przedmiotów do opodatkowania,
– złożenie przez podatnika deklaracji i wyliczenie kwoty podatku i kwoty zwolnienia.
Kwota podatku wynikająca z deklaracji jest podatkiem do zapłaty.
3. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.
4. Na podstawie art. 274 § 1 Ordynacji podatkowej w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe
lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:
1) koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5000 zł,
2) zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Osoby fizyczne:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Osoby prawne:
Na skorygowaną przez organ podatkowy deklarację w trybie art. 274 § 1, pkt 1 Ordynacji podatkowej podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf FB10-zal1 1 MB
2 pdf FB10-zal2 823 KB
3 pdf FB10-zal3 1 MB
4 pdf FB10-zal4 129 KB