Zwrot nadpłat niepodatkowych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Finansowo-Budżetowy
Aneta  Żuprańska – Podinspektor ds. rozliczeń podatku od środków transportowych oraz księgowości dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Telefon: 75 64 55 13
E-mail: aneta.zupranska@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o zwrot nadpłaty
2. Załączniki do wniosku: dowody wpłat.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP.
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Bez zbędnej zwłoki.
Nadpłata może zostać zwrócona :
1) w kasie Urzędu Miasta Kamienna Góra;
2) na wskazany rachunek bankowy.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak.
VII. UWAGI:
Dotyczy:
– opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy,
– trwałego zarządu dotyczącego nieruchomości gminy,
– czynszu dzierżawnego gruntu gminy,
– przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gminy,
– sprzedaż mienia gminy,
– opłaty adiacenckiej,
– opłaty dodatkowej za postój w Strefie Płatnego Parkowania.