Zwrot opłaty skarbowej

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Finansowo-Budżetowy
Anna Andrejczuk – Inspektor ds. księgowości finansowo-budżetowej
Telefon: 75 64 55 121
E-mail: anna.andrejczuk@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej zawierający:
– dane wnioskodawcy (imię i nazwisko/nazwa; adres zamieszkania/siedziby; PESEL/NIP),
– wysokość uiszczonej opłaty skarbowej, o zwrot której ubiega się wnioskodawca,
– datę dokonania zapłaty opłaty skarbowej,
– uzasadnienie wniosku (podanie przyczyn nie dokonania czynności urzędowej, nie wydania zaświadczenia, zezwolenia /pozwolenia, koncesji/, oznaczenie stron postępowania oraz nazwy organu lub sądu, do którego złożono wniosek),
– określenie sposobu zwrotu opłaty skarbowej – numer rachunku bankowego.
Wzór wniosku stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.
2. Do wniosku należy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej względnie wskazać we wniosku nazwę organu, do którego złożono wniosek lub zgłoszenie.
3. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej
(w przypadku składania wniosku o zwrot opłaty skarbowej przez pełnomocnika Strony).
4. W przypadku złożenia wniosku o zwrot opłaty skarbowej uiszczonej z tytułu pełnomocnictwa, do wniosku o zwrot należy dodatkowo dołączyć oświadczenie, którego wzór stanowi zał. Nr 2 do karty usługi.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Brak opłat za wyjątkiem wniosków o zwrot opłaty skarbowej składanych przez pełnomocników Strony- 17,00 zł za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz do jego odpisu, wpisu lub kopii (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej m.in. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kamienna Góra 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351 tytułem „Opłata skarbowa” (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Spółdzielczego na terenie Kamiennej Góry, w kasie Urzędu Miasta oraz kasie Starostwa Powiatowego. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zwrot opłaty skarbowej następuje wydanie decyzji w sprawie.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Organu podatkowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
VII. UWAGI:
Brak.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf FB08-zal1 121 KB
2 pdf FB08-zal2 62 KB