Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Finansowo-Budżetowy
Arkadiusz Rymer – Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat od osób fizycznych
Telefon: 75 64 55 121
E-mail: arkadiusz.rymer@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które wzór stanowi zał. Nr 1 do karty usługi.
2. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
Wniosek składa się w terminach:
– od 1 lutego do ostatniego dnia lutego,
– od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Zwrot podatku przyznaje się na wniosek producenta, w drodze decyzji za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku. Wypłata zwrotu podatku następuje w terminach:
– od 1 kwietnia do 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego,
– od 1 października do 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od 1 sierpnia do
31 sierpnia.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
VII. UWAGI:
Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu.
Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym.
Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia corocznie w terminie do dnia 30 listopada, stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf FB11-zal1 742 KB