Konkurs na kartkę bożonarodzeniową

Zapraszamy do udziału w konkursie na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową. Zabawę kierujemy do uczniów i przedszkolaków z Kamiennej Góry. Do wygrania atrakcyjne nagrody.

Prace konkursowe należy dostarczyć do Urzędu Miasta Kamienna Góra (pok. 301, 304) do 6 grudnia 2022 r. do godz. 15. Będą oceniane oddzielnie dla każdej kategorii pod kątem zgodności z tematyką konkursu oraz kreatywności twórców. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowaliśmy 8 grudnia 2022 r.

 

REGULAMIN KONKURSU

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową.
2) Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Kamienna Góra.
3) Prace konkursowe można składać w nieprzekraczalnym terminie do 6 grudnia 2022 r. włącznie.
4) Celem konkursu jest promocja tradycji oraz twórczości dzieci i młodzieży.
5) Spośród zgłoszonych kartek świątecznych Komisja konkursowa wybierze 3 najładniejsze (w każdej kategorii wiekowej).
6) Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:

Kategoria A – dla dzieci w wieku 3-6 lat,
Kategoria B – dla uczniów szkół podstawowych: kl. I-III,
Kategoria C – dla uczniów szkół podstawowych: kl. IV-VIII.

2. UCZESTNICY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG
1) Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży (uczniów przedszkoli i szkół podstawowych) z terenu Kamiennej Góry,
a) Komisja konkursowa wybierze po 3 najładniejsze kartki
świąteczne w każdej kategorii spośród dostarczonych prac.
2) Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu kartki bożonarodzeniowej. Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace w formacie do A4, wykonane dowolną trwałą techniką plastyczną w formie płaskiej (rysunkowej, malarskiej, papierowego kolażu, plastelina, modelina, patyczki, kasze, makarony itp.). Mile widziane będą akcenty związane z Kamienną Górą.
3) Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.
4) Pracę należy opatrzyć następującymi danymi umieszczonymi na odwrocie: kategoria (A lub B), imię i nazwisko autora pracy, nazwa i nr szkoły, klasa, tel. kontaktowy.
5) Do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenia (zał. nr 1 do Regulaminu).
6) Prace należy dostarczyć do Urzędu Miasta Kamienna Góra pok. 301, 304 do dnia 6 grudnia 2022 r. do godz. 15.00.

3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1) Złożone prace będą oceniane oddzielnie dla każdej kategorii pod kątem zgodności z tematyką konkursu oraz kreatywności twórców.
2) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 grudnia 2022 r.

3) W ramach Konkursu jury wyłoni laureatów, po trzech w każdej kategorii wiekowej.
4) Jury zastrzega sobie prawo niewyłonienia większej liczby laureatów oraz przyznania nagród dodatkowych.
5) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego dnia 9 grudnia 2022 r. na rynku (pl. Wolności 1). Nagrody zostaną wręczone na scenie ok. godz. 18.30. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
6) Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent czy gotówkę.
7) Poprzez złożenie pracy na Konkurs, autor wyraża zgodę na publikowanie pracy i swojego wizerunku na stronach internetowych, mediach społecznościowych w materiałach, wydawnictwach informacyjnych i promocyjnych Urzędu Miasta Kamienna Góra.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
2) Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika Konkursu warunków Regulaminu.
3) Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani.
4) Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.
5) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
6) Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018, poz. 165).
7) Wartość pojedynczej nagrody nie przekracza kwoty 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych, zero groszy) i z tego powodu jest zwolniona z podatku dochodowego.
8) Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.
9) Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 75 6455127 lub e-mailowo: natalia.mataczynska@kamiennagora.pl.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 doc Oświadczenie 13 KB