Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Kamiennej Górze.

§ 1. Cel konkursu

Celem zadania jest zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego (na warunkach takich jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra) dzieciom w wieku przedszkolnym – mieszkańcom Miasta Kamienna Góra, którym pomimo wzięcia udziału w procesie rekrutacji do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2023/2024 nie zostały zapewnione miejsca w samorządowych przedszkolach.

§2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, w tym wysokość planowanej dotacji w przeliczeniu na jedno dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym

W roku szkolnym 2023/2024 – ok. 14.557/ rok; 1213 zł/m-c

Wysokość dotacji na każde dziecko, uczęszczające do przedszkola niepublicznego / szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny / innej formy wychowania przedszkolnego wyłonionego w otwartym konkursie ofert, będzie udzielana w wysokości określonej odpowiednio w art.17 ust. 1, art.19 ust.1, 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. ( tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.), z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kamienna Góra. W przypadku, w którym zgodnie z art. 127 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ( tj. Dz.U. z 2021 r., poz 1082 ze zm.) przedszkole/ szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny / inna forma wychowania przedszkolnego będzie prowadzić wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzyma na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, niezależnie od dotacji, o których mowa powyżej, dotację z budżetu Gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy (art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

§3. Zasady przyznawania dotacji

O przyznanie dotacji ubiegać się mogą osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące przedszkola niepubliczne / szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny / inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Kamienna Góra.

Dotacja jest przyznawana na realizację zadania na zasadach określonych powyżej i może być wydatkowana zgodnie z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest złożenie oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz załączników określonych w § 6 ogłoszenia.

 2. Dotacja będzie udzielana i rozliczana w trybie określonym w uchwale nr XLVI/304/18 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 25 kietnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Kamienna Góra dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny, dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra, prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 3. Dotacja udzielana będzie w ratach na podstawie informacji miesięcznej o faktycznej licznie uczniów.

§4. Zakres, termin i warunki realizacji zadania

Termin realizacji zadania: od  01 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Miejsce realizacji zadania: Miasto Kamienna Góra.

Z podmiotem, który będzie realizował zadanie, zostanie podpisane porozumienie w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

§5. Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa dnia 02 czerwca 2023 r.

Ofertę wraz z załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, 58-400 Kamienna Góra pl. Grunwaldzki 1 lub przesyłką listową na powyższy adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu Miasta Kamienna Góra.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w opisanych kopertach: nazwa i adres oferenta, nazwa zadania publicznego: „Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego”.

Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą podlegać ocenie.

§6. Wymagane dokumenty

1. Oferenci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 1. oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego przedszkole niepubliczne, niepubliczną szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niepubliczny punkt przedszkolny, a w przypadku prowadzenia podmiotu przez kilka osób fizycznych – podpisana przez wszystkie te osoby. Formularz oferty stanowi załącznik Nr 1 do ogłoszenia,

 2. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy organ prowadzący jest osobą prawną lub wydruk z CEIDG,

 3. dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta w przypadku podpisania oferty przez osoby upoważnione przez organ prowadzący,

 4. zobowiązanie, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do ogłoszenia,

 5. oświadczenie o posiadaniu prawa do zajmowania lokalu (lokali), w którym (których) realizowane ma być zadanie, z podaniem tytułu prawnego do dysponowania lokalem (akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia, porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu).

2. Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1 oferent może dołączyć zdjęcia pomieszczeń w których będzie realizowane zadanie, w tym kuchni, jadalni, placu zabaw.

§7 Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Oferty oceniane będą w trybie i według kryteriów zawartych w uchwale nr XXVII/174/20 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 11 września 2020 r. w sprawie określenia Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego tj.

 1. godziny otwarcia przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego;

 2. organizację wyżywienia w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego;

 3. warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zewnętrznych elementów infrastruktury, w szczególności placu zabaw i ogrodu;

 4. kwalifikacje kadry pedagogicznej;

 5. zapewnienie przez przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego oferty edukacyjnej dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi;

 6. zapewnienie przez przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego dodatkowych zajęć realizowanych poza podstawą programową wychowania przedszkolnego.

2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi do dnia 12 czerwca 2023 r.

3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kamienna Góra, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kamienna Góra, na stronie internetowej: www.kamiennagora.pl)

4. Burmistrz Miasta Kamienna Góra może odstąpić od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Informację o tym podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 3.

§8 Maksymalna liczba wolnych miejsc, które Gmina Miejska Kamienna Góra zamierza pozyskać w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Łącznie w wyniku otwartego konkursu ofert Gmina Miejska Kamienna Góra zamierza pozyskać około 30 wolnych miejsc w przedszkolach niepublicznych.