Nabór do programu „Stypendia pomostowe 2020/2021”

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę w 2020 r., zostali przyjęci na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich oraz spełniają łącznie następujące warunki:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat.
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1 820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczania liczby punktów zamieszczony w załączniku Regulamin Programu Stypendiów Pomostowych.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

Termin składania wniosków:

  • 12 sierpnia 2020 r. – uruchomienie aplikacji on-line
  • 14 września 2020 r. godz. 16.00 – zamknięcie aplikacji on-line

Miejsce składania wniosków: oddział terenowy KOWR we Wrocławiu.

 

Tagi: