Nabór na wolne samodzielne stanowisko pracy ds. rozwoju miasta

URZĄD MIASTA KAMIENNA GÓRA
ogłasza otwarty, jawny i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy
……………. samodzielne stanowisko ds. rozwoju miasta …………….

Liczba lub wymiar etatu: pełny etat

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta Kamienna Góra

Główny zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
1) nawiązywanie kontaktów i bieżąca współpraca z inwestorami zagranicznymi i krajowymi w zakresie możliwości inwestowania na terenie gminy;
2) inicjowanie i opracowywanie programów rozwoju gminy;
3) opracowywanie, wdrażanie oraz aktualizacja strategii gminy oraz realizacja programów rozwoju wynikających z zapisów strategii;
4) tworzenie warunków, aktywizowanie do podejmowania działań i uruchamianie inicjatyw – w tym pozyskiwanie środków pomocowych;
5) wspieranie działań i inicjatyw w zakresie rozwoju regionalnego, infrastruktury, drobnej przedsiębiorczości i ekologii;
6) analiza i typowanie obszarów do rewitalizacji;
7) przygotowywanie projektów aktualizacji i tworzenia gminnego programu rewitalizacji;
8) promocja przedsiębiorczości oraz współpraca ze środowiskiem przedsiębiorców w mieście
9) koordynacja zadań i działań pomiędzy wydziałami oraz jednostkami Gminy Miejskiej w zakresie tworzenia projektów i pozyskiwania środków

Zakres szczegółowy zadań wykonywanych na danym stanowisku oraz dodatkowe informacje, w tym również uprawnienia i obowiązki pracownika znajdują się w Opisie stanowiska pracy, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wykształcenie: wyższe (mile widziane kierunki ekonomiczne)
Wymagania niezbędne:
a) znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o samorządzie gminnym,
b) znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
c) umiejętność obsługi MS Office,
d) umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych i pod presją,
e) bardzo dobra organizacja pracy,
f) spełnianie kryteriów wynikających z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych (z zastrzeżeniem, iż o w/w stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

Wymagania dodatkowe:
a) mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowiskach o podobnym zakresie wykonywanych zadań,
b) dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność oraz inicjatywa w działaniu,
c) umiejętność rozwiązywania problemów, analitycznego myślenia,kreatywność, wysoka kultura osobista, bezstronność,
d) systematyczność, dokładność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
e) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
f) prawo jazdy kat. B,
g) mile widziane doświadczenie w zarządzaniu projektami w tym technikami zwinnymi,
h) zainteresowanie tematyką urban lab/ smart city.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) list motywacyjny;
2) życiorys (CV);
3) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
4) oświadczenie o braku prawomocnego wyroku sądu skazującego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy się w stosunku do kandydata żadne postępowanie karne lub karno-skarbowe;
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
6) zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych wraz z klauzulą informacyjną;
7) kserokopie lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów (w razie potrzeby oryginały do wglądu dla Komisji Rekrutacyjnej);

Fakultatywnie:
1) kserokopie świadectw pracy;
2) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (w razie potrzeby oryginały do wglądu dla Komisji Rekrutacyjnej);
3) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
4) dowód osobisty i prawo jazdy do wglądu.

Oferujemy:
1) możliwość zdobycia cenionego doświadczenia oraz uczestnictwa w różnych szkoleniach i konferencjach w tym także międzynarodowych;
2) możliwość uczestniczenia w projektach, które mają wpływ na funkcjonowanie lokalnej społeczności;
3) konkurencyjne wynagrodzenie (13-ta pensja, premie, benefity pracownicze np.: ubezpieczenie na życie czy też dofinansowanie wczasów etc.)
4) możliwość poznania ciekawych ludzi i rozwoju;
5. dobrą atmosferę pracy, stabilność zatrudnienia, brak pracy zmianowej oraz stałe godziny pracy.

W celu sprawdzenia kompetencji pracownika, zastrzegamy sobie prawo, do zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16
ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej. W przypadku zatrudnienia
wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert pracy.

Dodatkowe informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

Termin składania dokumentów: 30 czerwca 2022 r. (liczy się data wpływu do Urzędu)

Forma i miejsce składania dokumentów:
1) za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca na adres:
Urząd Miasta Kamienna Góra
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra
z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – samodzielne stanowisko ds. rozwoju miasta”;

lub
2) osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra z dopiskiem na kopercie „Oferta zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – samodzielne
stanowisko ds. rozwoju miasta”;

lub
3) drogą elektroniczną na adres bok@kamiennagora.pl
w tytule wpisując „Oferta zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – samodzielne stanowisko ds. rozwoju miasta”; w przypadku wysyłki drogą elektroniczną „zgody na
przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych wraz z klauzulą informacyjną” muszą być podpisane ręcznie (i wysłany skan dokumentu), podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym.
Dokumenty złożone po terminie podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego etapu naboru. Kandydaci zostają powiadomieni o odrzuceniu oraz o możliwości odbioru dokumentów aplikacyjnych. Po upływie wyznaczonego terminu nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Inne informacje:
Kandydaci, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres e-mail o terminie, czasie i miejscu przeprowadzenia
kolejnego etapu naboru.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 75 64 55 142.

Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Miasta Kamienna Góra (pok. 206)
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu – Zarządzenie Nr 241/2019 Burmistrza Miasta

Kamienna Góra z dnia 1 lipca 2019 r.
Kamienna Góra, dnia 9 czerwca 2022 r.

Burmistrz Miasta Kamienna Góra
/-/ Janusz Chodasewicz