Nabór wniosków na dofinansowanie w programie „Ciepłe Mieszkanie”

Gmina miejska Kamienna Góra ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie miasta Kamienna Góra.

 • Alokacja środków przeznaczona na nabór 13 250 000,00 zł.
 • Liczba planowanych do dofinansowania lokali mieszkalnych wynosi około 600.
 • Wnioski o udzielenie dotacji można składać od 24 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2025 r.

Wsparcie można uzyskać 

na działania podstawowe polegające na likwidacji źródeł ciepła na paliwa stałe niespełniających wymagań 5. klasy lub dyrektywy ekoprojektu oraz ich zamianie na:

 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 • kondensacyjny kocioł gazowy,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompę ciepła powietrze-woda,
 • pompę ciepła powietrze-powietrze,
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;

na działania dodatkowe polegające na:

 • wykonaniu instalacji c.o.,
 • wykonaniu instalacji CWU,
 • wykonaniu instalacji gazowej na potrzeby ogrzewania,
 • wykonaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • wymianie okien i drzwi zewnętrznych.

UWAGA! NIE MOŻNA UZYSKAĆ DOTACJI WYŁĄCZNIE NA DZIAŁANIA DODATKOWE!

Kosztem kwalifikowanym jest także sporządzenie dokumentacji projektowej Zadania w zakresie przewidzianym Programem.

Podmioty, które mogą ubiegać się o dotację

Beneficjentem Programu może być osoba fizyczna spełniająca określone kryteria dochodowe, posiadająca jednocześnie tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Poziomy i maksymalne kwoty dofinansowania

1. Podstawowy poziom dofinansowania – do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 15.000 zł;
2. podwyższony poziom dofinansowania – do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 25.000 zł;
3. najwyższy poziom dofinansowania – do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 37.500 zł.

Progi dochodowe

1. Wnioskodawcą uprawnionym do podstawowego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna, której roczny dochód nie może przekroczyć 120.000 zł;
2. Wnioskodawcą uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez MOPS nie przekracza kwoty:

 • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

3. Wnioskodawcą uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez MOPS nie przekracza kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • lub która ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w Zaświadczeniu, przysługujące w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie Zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o udzielenie dotacji.

Wnioski w formie papierowej należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, Kamienna Góra 58-400 lub przesyłać na adres urzędu.

Wnioski można również składać drogą elektroniczną na wyznaczoną skrzynkę podawczą Urzędu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Adres skrytki ePUAP: /GMKG/SkrytkaESP

Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku do urzędu, datę nadania wniosku w polskiej placówce pocztowej lub datę wysłania wniosku na skrzynkę podawczą urzędu ePUAP wraz z załączonym kompletem wskazanych w nim załączników.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji zawarte są w Regulaminie Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Miasta Kamienna Góra.

WAŻNE!

 • Jakiekolwiek prace związane z realizacją Zadania w lokalu mieszkalnym, na które przysługuje dotacja, nie mogą zostać rozpoczęte przed dniem podpisania umowy dotacyjnej.
 • Jakiekolwiek koszty (wystawione faktury lub inne równoważne imienne dokumenty finansowe, wraz z potwierdzeniami ich zapłaty) związane z realizacją Zadania nie mogą zostać poniesione przed dniem podpisania umowy dotacyjnej.
 • Podstawowym warunkiem udzielenia dotacji jest potwierdzenie istnienia czynnego systemu grzewczego na paliwa stałe w lokalu objętym wnioskiem.
 • Dotacja nie może zostać przyznana, jeżeli jedynym stałopalnym źródłem ciepła w lokalu jest urządzenie grzewcze 5. klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 lub spełniające wymagania dyrektywy ekoprojektu.
 • Stan prawny lokalu, na który składany jest wniosek o udzielenie dotacji, musi być w pełni uregulowany.
 • Dotacja nie może zostać przyznana, jeżeli w lokalu objętym wnioskiem prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni przekraczającej 30% powierzchni lokalu.
 • Jeżeli dla budynku, w którym znajduje się lokal, istnieją techniczne i ekonomiczne możliwości przyłączenia go do miejskiej sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do tej sieci, Wnioskodawca w ramach działań podstawowych może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na podłączenie lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z równoczesną likwidacją źródeł ciepła na paliwa stałe.
 • Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 12 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy, jednak nie później niż do dnia 31.12.2025 r.

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków: tel.: 75 64 55 141; 75 64 55 113; e-mail: grzegorz.sulkowski@kamiennagora.pl; ewelina.tokarska@kamiennagora.pl.

Informacje niezbędne do sprawnego wypełnienia wniosku:

 1. Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail wnioskodawcy.
 2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).
 3. Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).
 4. Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.
 5. Numer rachunku bankowego.
 6. Numer księgi wieczystej, numer działki.
 7. Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego.
 8. Powierzchnia ogrzewana lokalu mieszkalnego.
 9. Informacje o uzyskanym dochodzie Wnioskodawcy (np. z PIT, ilość ha przeliczeniowych itp.).
 10. Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich ilość.
 11. Średnia ilość zużywanego paliwa stałopalnego w ciągu roku.
 12. W przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – ilość okien/drzwi.
 13. Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym na 1 członka za 2021 rok – w przypadku Beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.
 14. Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu mieszkalnego.
 15. Kopia ostatnio złożonego zeznania podatkowego.

Najczęściej zadawane pytania.
Materiał opracowano na podstawie ogłoszonego naboru dla Gmin przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.