Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

ZARZĄDZENIE NR 177/2022
BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA
Z DNIA 9 MAJA 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 ze zm.), uchwały nr XXVII/174/20 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 11 września 2020 r. w sprawie określenia Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi wraz z udzieleniem dotacji, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kamienna Góra;
2) na stronie internetowej www.kamiennagora.pl;
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kamienna Góra

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.