Opinia na temat zgodności lokalizacji i formy reklamy

Odpowiedzialny za usługę: Biuro Architekta Miasta

Andrzej Omachel – Kierownik Biura

Agnieszka Damasiewicz – Inspektor

Telefon: 75 64 55 135
E-mail: andrzej.omachel@kamiennagora.pl; agnieszka.damasiewicz@kamiennagora.pl; architekt@kamiennagora.pl
I. PODSTAWA PRAWNA:
Uchwała Rady Miasta Nr XLVI/293/21 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, zwana dalej uchwałą reklamową.
II. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie opinii na temat zgodności umieszczenia nowej lub istniejącej reklamy zgodnie z zasadami i warunkami uchwały reklamowej (zał. Nr 1 do karty usługi) obejmujący:

1) określenie rodzaju reklamy – zgodnie z definicją, załączoną we wniosku;

2) wskazanie lokalizacji reklamy;

3) wskazanie materiału z jakiego reklama będzie wykonana;

4) opis sposobu montażu reklamy;

5) określenie podstawowych wymiarów reklamy;

6) wskazanie miejsca usytuowania reklamy, kolorystyki, itp.;

7) określenie planowanego terminu ekspozycji reklamy.

2. W zależności od rodzaju reklamy, wymagane załączniki do wniosku:

1) mapa z orientacyjną lokalizacją (reklama wolnostojąca);

2) rysunki lub zdjęcia elewacji budynku wraz z wizualizacją reklamy na obiekcie;

3) projekt graficzny reklamy w kolorze;

4) pełnomocnictwo, w przypadku gdy wnioskodawca ustanowił pełnomocnika do działania w jego imieniu;

5) w zależności od charakteru reklamy zastrzega się możliwość zażądania dodatkowych opracowań, informacji.

III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30

2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra

3. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP

IV. OPŁATY:
Opłata skarbowa  – tylko w przypadku ustalenia pełnomocnika – opłata 17 zł.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. Zgodnie z art. 35 § 5 kpa – do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Opinia – nie ma trybu odwoławczego
VII. UWAGI:
Brak

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf 6a WniosekBIP 254 KB