Rozpoczynamy V edycję budżetu obywatelskiego

Mieszkańcy Kamiennej Góry po raz piąty zdecydują na co przeznaczyć środki w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Pula środków na realizację w 2021 roku wybranych projektów wyniesie 100 tys. zł.

Uchwałą nr IX/44/19 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Kamienna Góra wprowadzono likwidację dotychczasowych czterech okręgów i wprowadzono jeden okręg, który obejmuje całą Gminę Miejską Kamienna Góra. Projekty składać można będzie od 01 sierpnia do 30 września 2020 r.

Uchwała określa sposób zgłaszania projektów oraz ich wyboru. Projekty mogą składać osoby, które ukończyły 16 lat. Każdy zgłaszający będzie musiał zebrać od mieszkańców minimum 18 podpisów z poparciem. Szczegóły czego dotyczyć mogą składane projekty określa uchwała. Wszystkie złożone projekty weryfikowane będą pod względem możliwości ich realizacji, biorąc pod uwagę stan formalno -prawny, szacunkowy koszt realizacji łącznie z kosztami wykonania projektu i wszelkiej dokumentacji, spełnienie warunku o nieprzekraczaniu kwoty przeznaczonej w ramach budżetu obywatelskiego, jak również możliwość realizacji projektu w jednym roku budżetowym.

Wyniki weryfikacji merytorycznej będą podane do publicznej wiadomości poprzez publikacje na stronie internetowej gminy i BIP urzędu.

Ww. uchwałą wprowadzono tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania. Projektodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Zespołu ds. budżetu obywatelskiego o niedopuszczeniu projektu pod głosowanie mieszkańców.

Projekty, które przejdą kryteria formalne poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców. Głosować można będzie w kilku punktach w mieście lub korespondencyjnie. Karty do głosowania dostępne będą w punktach i na stronie miasta.

Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos wskazując wyłącznie jeden projekt. Realizowane będą projekty, które uzyskają największą liczbę głosów. Kwota przeznaczona na realizację projektów wynosić będzie 100 tys. zł. Wybrane w ten sposób zadania realizowane będą w roku 2021.
Przeprowadzeniem realizacji budżetu obywatelskiego zajmie się powołany przez burmistrza zespół. Projekty zgłaszać można: na formularzu zgłoszeniowym (patrz poniżej), osobiście w Biurze Obsługi Klienta (plac Grunwaldzki 1), elektronicznie na adres: sekretariat@kamiennagora.pl bądź listownie na adres urzędu (decyduje data wpływu do urzędu).

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Kamienna Góra, pok. 301 lub pok. nr 304, tel. 75 64 55 127 lub 126 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta Kamienna Góra

/-/ Janusz Chodasewicz

 

Zgoda rodzica prawnego opiekuna

karta do głosowania BO 2021

Lista projektów przyjętych pod głosowanie mieszkańców

Ogłoszenie – głosowanie na projekty w budżecie obywatelskim 2021

Lista projektów po rozstrzygnieciu procedury odwoławczej w ramach budżetu obywatelskiego 2021

Rozstrzygnięcie procedury odwoławczej w ramach budżetu obywatelskiego 2021

Lista projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego 2021