Wracam do pracy – aktywizacja zawodowa kamiennogórskich rodziców

Wracam do pracy – aktywizacja zawodowa kamiennogórskich rodziców

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 1 001 924,63 zł

Wkład funduszy Europejskich: 851 261,61 zł

Osoba do kontaktu:

Izabela Przyk

e-mail: izabela.przyk@umkg.pl

tel. 75 7441217

ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTU pn. Wracam do pracy – aktywizacja zawodowa kamiennogórskich rodziców”

W ramach projektu zaplanowano utworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz objęcie ich opieką w celu aktywizacji ich rodziców/opiekunów prawnych w powrocie na rynek pracy po urodzeniu i/lub wychowaniu dziecka.

Okres realizacji projektu: maj 2018 – kwiecień 2020 (24 miesiące)

Miejsce realizacji: Kamienna Góra, ul. Spacerowa 10

Cel projektu: zaktywizowanie zawodowe 25 osób opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3 poprzez utworzenie 25 nowych miejsc opieki w istniejącym Żłobku Miejskim oraz zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc.

Odbiorcy projektu:

RODZICE osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz osoby pozostające bez zatrudnienia, sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, zamieszkujące Kamienną Górę.
DZIECI w wieku 1-3 lata zamieszkujące Kamienną Górę.

Realizacja zadań projektowych

W ramach zadania nr 1 pn. „Utworzenie 25 nowych miejsc opieki poprzez dostosowanie pomieszczeń i placu zabaw do potrzeb dzieci i wymogów zdefiniowanych prawem” wykonano remont pomieszczeń żłobka i dostosowano je do potrzeb dzieci. Remont obejmował prace malarskie, wymianę posadzek, remont instalacji elektrycznej, wykonanie wewnętrznej ścianki działowej, wymianę drzwi, montaż markiz tarasowych nad placem zabaw.

W ramach zadania nr 2 pn. „Zakup i montaż wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych dla 25 dzieci w wieku do lat 3″ zakupiono: komplet mebli do sypialni, bawialni i jadalni; komplet wyposażenia do sypialni; komplet wyposażenia do jadalni; komplet wyposażenia do łazienki; komplet wyposażenia do bawialni.

Ponadto żłobek został wyposażony w komplet środków dydaktycznych służących do kształcenia i rozwoju dzieci; w komplet zabawek komplet edukacyjnych oraz komplet pomocy dydaktycznych przeznaczony do rozwoju poznawczo-sensoryczno-przestrzennego oraz umiejętności współpracy w zespole.

W ramach zadania nr 3 pn.”Aktywizacja zawodowa kamiennogórskich rodziców poprzez za­pewnienie opieki nad dziećmi i bieżącego funkcjonowania żło­bka” prowadzone są działania,zapewniające bieżące funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki, w tym finansowanie kosztów wynagrodzenia personelu, działań opiekuńczych, a także właściwej opieki pielęgniarskiej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z ele­mentami edukacji.

Więcej informacji pod linkiem:

http://zlobekkg.szkolnastrona.pl/p,34,realizacja-zadan

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Sprawozdanie z realizacji projektu. 78 KB