Wsparcie dla inwestora

Współpraca w procesie inwestycyjnym

Przy wyborze terenu pod inwestycję należy wziąć pod uwagę następujące elementy:

 • inwestycja na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości,
 • dostępność pracowników oraz koszty pracy,
 • dostępność dostawców i usług
 • dobrą współpracę z władzami miasta,
 • uwarunkowania prawne, tj. prawo miejscowe (i ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), prawo budowlane, ustawę o ochronie środowiska.

W przypadku konieczności uzupełnienia istniejącej infrastruktury – Burmistrz Miasta Kamienna Góra jest otwarty na każdą formę współpracy tym zakresie (np. przez zawarcie wynegocjowanego porozumienia o wzajemnych zobowiązaniach z terminami wykonania, wpisanymi w harmonogram inwestycji).

Przy nabyciu nieruchomości można wziąć pod uwagę następujące formy:

 • własność,
 • użytkowanie wieczyste,
 • najem lub dzierżawa.

Przy realizacji inwestycji należy wziąć pod uwagę:

Poniżej zestawiono najważniejsze czynności na etapie realizacji inwestycji:

 • rozpoczęcie budowy może nastąpić po uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych,
 • przekazanie terenu budowy wykonawcy,
 • zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego nad realizacją,
 • realizacja inwestycji zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
 • nadzór nad realizacją inwestycji pod względem czasu, budżetu i jakości,
 • optymalizacja i efektywne zarządzanie harmonogramem inwestycji,
 • weryfikacja dokumentów dopuszczenia dla używanych materiałów i wyrobów budowlanych, skompletowanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi dokumentami rozruchowymi,
 • przystąpienie do użytkowania może nastąpić po uzyskaniu decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • po przystąpieniu do użytkowania należy dopilnować usunięcia wad i usterek w okresie gwarancyjnym, oraz ich rozliczenie w tym okresie (rozliczenie kaucji i gwarancji z wykonawcą).

Zachęty finansowe

Zachęty regionalne

Podstawową formą pomocy publicznej oferowanej przedsiębiorcom w KSSE jest zwolnienie z podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy. Wysokość pomocy publicznej uzależniona jest od poniesionych przez inwestora wydatków inwestycyjnych związanych z nową inwestycją oraz wielkości przedsiębiorcy.

Maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy publicznej dla dużych przedsiębiorstw na terenie Dolnego Śląska wynosi 25% wydatków inwestycyjnych, dla średniej wielkości przedsiębiorców podwyższa się ją do 35%, dla małej wielkości przedsiębiorców przysługuje aż 45%.
Wydatki inwestycyjne – obejmują nakłady inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną lub dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników związane z nową inwestycją prowadzoną na terenie strefy
Nakłady inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą stanowią koszty inwestycji pomniejszone o naliczony podatek VAT oraz podatek akcyzowy (jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów) poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, obejmujące:

 • cenę nabycia gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu,
 • cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych,
 • koszt rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
 • cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli trwającej minimum 5 lat w przypadku dużych inwestorów lub 3 lat w przypadku małych i średnich inwestorów,
 • cenę nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

Dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników obejmują koszty płacy brutto powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników. Zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca poniósł wydatki inwestycyjne lub koszty pracy, aż do wyczerpania pomocy publicznej.
Różne formy pomocy publicznej takie jak, np. dotacje unijne, zwolnienia z lokalnych podatków od nieruchomości i zabudowań, granty i pożyczki udzielane przedsiębiorcom przez lokalne urzędy pracy na tworzenie nowych miejsc pracy oraz szkolenia osób uprzednio bezrobotnych podlegają sumowaniu i zmniejszają kwotę pomocy publicznej dostępnej dla przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje na stronach:

Zachęty krajowe (granty rządowe)

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023 (dalej jako Program) przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.
O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:

 • sektor motoryzacyjny,
 • sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
 • sektor lotniczy,
 • sektor biotechnologii,
 • sektor rolno-spożywczy,
 • sektor nowoczesnych usług,
 • działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

O wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).
Szczegółowe informacje: tutaj.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Unijny program umożliwia m.in. wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie wyników prac B+R w gospodarce. Szczegółowe informacje: tutaj.

Informacje o wsparciu w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów prawa i pomocy publicznej można znaleźć: tutaj oraz tutaj.