Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw w koronakryzysie

Z bezzwrotnej dotacji mogą skorzystać mikro i mali przedsiębiorcy także z Kamiennej Góry. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs dla firm dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Do podziału jest 60 mln zł.

Celem konkursu jest udzielenie wsparcia na utrzymanie działalności oraz płynności finansowej mikro i małego przedsiębiorstwa, które odnotowało spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 50 procent.  Pod uwagę brany będzie spadek w jednym wybranym miesiącu począwszy od 1 marca do 31 maja 2020 roku.  Szczegóły w regulaminie.

Wsparcie jest udzielane w formie bezzwrotnej dotacji, stanowiącej 100 procent dofinansowania.

O wsparcie może ubiegać się wnioskodawca, który posiada status mikro lub małego przedsiębiorcy, który na dzień 1 grudnia 2019 r. prowadził jako przeważającą działalność w zakresie:

  • Zakwaterowania
  • Usług związanych z wyżywieniem
  • Organizacji turystyki, pośrednictwa i agentów turystycznych oraz pozostałej działalności usługowej w zakresie rezerwacji i działalności powiązanej
  • Działalności twórczej związanej z kulturą i rozrywką
  • Działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą
  • Działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej

Nabór wniosków jest elektroniczny i prowadzony będzie za pośrednictwem systemu dostępnego TUTAJ. Dokumenty należy składać w terminie: od 23.06.2020 r. – godz. 8 do 26.06.2020 r. – godz. 15. 

Dostępna w naborze alokacja wynosi 60 169 120 złotych. Kolejność złożenia wniosków będzie kryterium rozstrzygającym w przypadku, gdy wartość dofinansowania pozytywnie ocenionych wniosków przekroczy wartość alokacji przewidzianej na nabór.

Wszelkie informacje o naborze COVID-19 można uzyskać pod nr tel. 576 945 694. Szczegóły i załączniki dokumentów znajdują się TUTAJ.