Deklaracja dostępności

Wstęp
Urząd Miasta Kamienna Góra zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kamienna Góra.
Data publikacji strony internetowej: 2014.04.21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.11.15

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Treści niedostępne
• część plików w formacie PDF nie są dostępne cyfrowo – są umieszczane skany dokumentów,
• brak opisów alternatywnych do zdjęć
Wyłączenia:
• filmy opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
• dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone do w programach przeznaczonych do prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.;
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
• treści będące w posiadaniu Urzędu Miasta Kamienna Góra i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów dokumentów nie są dostępne cyfrowo z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.12.11
Ostatnia aktualizacja sporządzona dnia: 2024.02.14
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Pani Agnieszka Polewska, agnieszka.polewska@kamiennagora.pl. Kontaktować się także można dzwoniąc na numer telefonu 75 66 66 149. Tą samą droga można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś innego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Wzór wniosku o zapewnienie dostępności można pobrać klikając tutaj lub otrzymać go w Biurze Obsługi Klienta. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę
w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej
lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna
Urząd Miasta Kamienna Góra mieści się przy Placu Grunwaldzkim 1.
W budynku Urzędu Miasta znajdują się następujące wydziały:
1. Parter:
a. Biuro Obsługi Klienta;
b. Wydział Finansowo-Budżetowy;
c. Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności;
d. Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska;

2. I Piętro
a. Sekretariat;
b. Biuro Rady Miasta;
c. Wydział Organizacyjny;
3. II Piętro
a. Biuro Architekta Miasta;
b. Wydział Zamówień, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych;
c. Wydział Gospodarki Nieruchomościami;
d. Wydział Gospodarki Lokalowej;
e. Wydział Promocji i Polityki Społecznej;
f. Samodzielne stanowisko ds. kontroli;
g. Inspektor Ochrony Danych;
4. III Piętro
a. Wydział Zarządzania Kryzysowego.

Opis dostępności wejścia do budynku
Wejście główne do budynku jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ponieważ do budynku prowadzą schody. Wejście do budynku od strony parkingu,
tj. od Aleja Wojska Polskiego, jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ponieważ jest zainstalowana winda. Windą, można się dostać na parter, I oraz II piętro budynku.
Wejście do Biura Obsługi Klienta, które znajduje się na parterze ,na wysokości chodnika jest dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową. Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków.
Do budynku urzędu prowadzi ciąg pieszy, po którym osoba z niepełnosprawnością ruchową może z łatwością się przemieszczać.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Korytarz na wysokim parterze, I piętrze, II piętrze jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Szerokość korytarzy, brak barierek pozwala na swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową.
W budynku jest zainstalowana winda, którą można przemieszczać się po poszczególnych piętrach budynku.
Na II piętrze budynku znajduję się toaleta dla osób z niepełnosprawnych.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
W budynku urzędu brak jest pochylni oraz platform, nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille`a.
W Wydziale Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności zainstalowana została pętla indukcyjna.

Na parterze budynku umieszczono tablicę tyflograficzną, która przedstawia schemat sytuacyjny parteru w sposób wizualny i dotykowy.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym znakiem pionowym i poziomym na parkingu przed budynkiem Ratusza. Miejsce to nie jest oznaczone kolorem niebieskim
Miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej jest również wyznaczone na wewnętrznym dziedzińcu Urzędu Miasta, oznaczone znakami poziomymi i pionowymi oraz kolorem niebieskim. Na dziedziniec Urzędu Miasta można wjechać od strony ulicy Aleja Wojska Polskiego.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach
Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Urzędu Miasta.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej – gotowy wzór wniosku można pobrać klikając tutaj lub otrzymać udając się do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta. Wniosek można:
1. złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta;
2. przesłać na adres e-mail: sekretariat@kamiennagora.pl;
3. przesłać za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP
4. przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra.

Aplikacje mobilne
Urząd Miasta Kamienna Góra nie ma osobnych aplikacji mobilnych.