Podmioty wspierające osoby ze szczególnymi potrzebami

Podmioty wspierające osoby ze szczególnymi potrzebami

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze
ul. Henryka Sienkiewicza 6A
58-400 Kamienna Góra
www.pcpr.kamiennagora.pl
Tel. 75 645 02 31
e-mail: pcpr@kamienna-gora.pl

2. Oddział Powiatowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
Ul. Kilińskiego 1/10
58-400 Kamienna Góra
Opieka i pomoc dla diabetyków

3. Stowarzyszenie Lepsze Dziś
Ul. Piastowska 9/10
58-400 Kamienna Góra
Tel. 883 325 126
Pomoc społeczna, w tym pomoc osobom bądź rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych osób i rodzin; Szeroko pojęta działalność charytatywna; Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i wartości narodowych; Pomoc mniejszością narodowym i etnicznym; Pomoc dzieciom, młodzieży oraz osobom starszym, emerytom i rencistom; Pomoc osobom niepełnosprawnym; Działanie na rzecz promocji i ochrony kultury i sztuki; Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, wypadków oraz przemocy różnego rodzaju, a także przeciwdziałanie przemocy i patologii; Promocja i organizacja wolontariatu; Działanie na rzecz wsparcia rodzin; Działanie na rzecz rodzin.

4. Stowarzyszenie „Podaj rękę Kamienna Góra”
Ul. Stanisława Staszica 11
58-400 Kamienna Góra
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym, propagowanie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych, kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska, dobroczynna działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

5. Fundacja „J – EN – KI”
ul. Tadeusz Kościuszki 6
58-400 Kamienna Góra
Celem Fundacji jest działalność społecznie użyteczna w sferze zadań publicznych; Szczególne wspieranie i różnorodną pomoc, w tym finansowa dla osób dotkniętych autyzmem i ich opiekunów; Pomoc finansową dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych; Niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne; Tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rehabilitacji medycznej, funkcjonalnej i psychicznej osób niepełnosprawnych; Prowadzenie działalności charytatywnej w zakresie kultury, sportu, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i opieki społecznej; Niesienie pomocy osobom biednym i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym, będącym w trudnej sytuacji materialnej; Wspieranie działań mających na celu integrację społeczną, środowiskową i zawodową niepełnosprawnych w Polsce
i za granicą

6. Dolnośląska Fundacja Pomocy Dzieciom „ROKFORDZIK”
Ul. Śląska 51
58-400 Kamienna Góra
Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin; Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; Pomoc osobom w podeszłym wieku; Pomoc osobom niepełnosprawnym; Przeciwdziałanie patologiom społecznym; promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych; Ochrona i promocja zdrowia; Edukacja oświata i wychowanie; Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

7. Fundacja Nasz Świat
Ul. Jeleniogórska 36/14
58-400 Kamienna Góra
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; Działalność w zakresie pomocy społecznej dla osób w trudnej sytuacji życiowej; Działalność w zakresie edukacji, oświaty i wychowania; Ochrona środowiska
i dziedzictwa przyrodniczego; działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie sfery zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy.

8. Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Kamiennej Górze
Aleja Wojska Polskiego 10a
58-400 Kamienna Góra
Zrzesza osoby niewidome i słabowidzące w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, wyrównania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej a także w celu ochrony ich praw obywatelskich.

9. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Kamiennej Górze
Aleja Wojska Polskiego 1/5
58-400 Kamienna Góra
Dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym

10. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Kamiennej Górze
Ul. Tadeusza Kościuszki 4
58-400 Kamienna Góra
Poprawa warunków socjalno-bytowych emerytów i rencistów, organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów, reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa.

11. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Żurawia 4A
00-503 Warszawa
Tel. 538 117 590
www.niepelnosprawni.gov.pl
e-mail: sekretariat.bon@mrips.gov.pl
Adres do korespondencji:
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych sprawuje merytoryczny nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

12. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Aleja Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
Tel. 22 50 55 500
www.pfron.org.pl
e-mail: skargi.wnioski@pfron.org.pl, interwencje@pfron.org.pl
Celem PRFON-u jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Dbanie o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych.

13. Polski Związek Niewidomych
Ul. Konwiktorska 6
00-216 Warszawa
www.pzn.org.pl
e-mail: pzn@pzn.org.pl
tel. 22 831 22 71, 22 831 33 83
Polski Związek Niewidomych to samorządowa organizacja członkowska, powołana, zarządzana oraz działająca na rzecz osób niewidomych i słabowidzących. Niosą wszechstronną pomoc osobom dotkniętym chorobami narządu wzroku oraz ich rodzinom. Prowadzi działalność doradczą, rehabilitacyjną, informacyjną, szkoleniową, kulturalną i promocyjną.

14. Polski Związek Głuchych
Ul. Białostocka 4
03-741 Warszawa
www.pzg.org.pl
e-mail: biuro@pzg.org.pl
tel. 22 831 40 71
Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie, rehabilitacja i aktywizacja osób głuchych i innych osób z uszkodzonym słuchem oraz ich integracja ze środowiskiem osób słyszących, wspólne rozwiązywanie problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych

15. Fundacja Widzialni
Adres korespondencyjny:
Aleja Najświętszej Marii Panny Nr 34 lok. 8
42-202 Częstochowa
www.widzialni.org.pl
e-mail: biuro@widzialni.org.pl
tel. 34 325 40 41
Fundacja Widzialni od 2009 r. zajmuje się przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu. Głównym celem Fundacji jest umożliwienie wszystkim obywatelom swobodnego dostępu do zasobów internetowych niezależnie od ich wieku, niepełnosprawności, zamożności, sprzętu i oprogramowania.