Wniosek o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Odpowiedzialny za usługę: Agnieszka Polewska Koordynator ds. Dostępności

e-mail: agnieszka.polewska@kamiennagora.pl

telefon: 75 66 66 149

 

 1. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

Zgodnie z art. 30 ww. ustawy, każda osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpienia z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Wniosek powyższy powinien zawierać:

 1. Dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym
  lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wniosek o zapewnieni dostępności stanowi załącznik nr 1 do karty usług

 • MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 

 1. Osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra
 2. Przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, 58-400 Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1
 3. Drogą elektroniczną na adres sekretariat@kamiennagora.pl lub elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP
 4. Wysłać faksem na numer 75 64 55 111

 

 1. OPŁATY

Bez opłat

 1. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia powyższego wniosku. Natomiast zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy,  jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie wskazanym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni, to podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin, nie dłuższy jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. W przypadkach uzasadnionych  wyjątkowymi okolicznościami, zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnieni dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności.

 1. TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

 • UWAGI

Zgodnie z art. 32 ww. ustawy w przypadku gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskodawcy dostępności:

 1. w sposób i terminie, o którym mowa w art. 31 ust. 1, albo
 2. w terminie określonym w art. 31 ust. 2, albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 31 ust.3

Wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności.

Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w termie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin:

 1. określony w art. 31 ust. 1, albo
 2. wskazany w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 31 ust. 1
 3. otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 31 ust.3.

Skarga powinna spełniać wymagania formalne określone dla wniosku o zapewnieni dostępności.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf wniosek o zapewnienie dostępności 126 KB
2 doc wniosek o zapewnienie dostępności 20 KB